Florfenicol

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Florfenicol is een synthetisch breedspectrum antibioticum dat werkzaam is tegen de meeste gram positieve en gram negatieve bacteriën die gevonden worden bij huisdieren. Florfenicol remt de eiwitsynthese op ribosomaal niveau en is bacteriostatisch.

In vitro onderzoek heeft laten zien dat florfenicol werkzaam is tegen de meest voorkomende bacteriële pathogenen die bij luchtwegaandoeningen worden geïsoleerd inclusief de Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni bij runderen en Actinobacillus pleuropneumoniae en Pasteurella multocida bij varkens.

Florfenicol wordt beschouwd als een bacteriostatisch antibioticum, echter in vitro studies met florfenicol laten een bactericide werking zien tegen Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni en Actinobacillus pleuropneumoniae.

Bij klinische isolaten van Pasteurella multocida verzameld uit het ademhalingsstelsel van varkens in the EU tussen 2008-2010, bedroeg de waargenomen MIC50 en MIC90 voor florfenicol 0,25 – 1 μg/ml. De volgende breekpunten voor P. multocida werden vastgesteld voor florfenicol in respiratoire aandoeningen bij varkens; gevoelig: ≤ 2 μg/ml, intermediair: 4 μg/ml en resistent: ≥ 8 μg/ml (CLSI M31-A3, 2008).

In tegenstelling tot chlooramfenicol, is er bij florfenicol geen risico op inductie van niet dosis gerelateerde aplastische anemie bij de mens.

Resistentie

Organismen die resistent zijn tegen chlooramfenicol en thiamfenicol door de gewone transacetylatieresistentiemechanismen zijn minder gevoelig voor resistentie tegen florfenicol. Echter, kruisresistentie voor chlooramfenicol en florfenicol gemedieerd door een gen (floR) dat codeert voor een effluxeiwit en op plasmiden wordt getransporteerd, is in geïsoleerde gevallen van runder- en varkens-Pasteurellae waargenomen. Resistentie tegen florfenicol en andere antimicrobiële stoffen werden vastgesteld in het voedselpathogeen Salmonella typhimurium en co-resistentie met florfenicol en andere antimicrobiële stoffen (bijv. ceftiofur) werd waargenomen bij micro-organismen uit de familie van de Enterobacteriaceae.

Farmacokinetiek

Oraal (varken)

Na toediening van florfenicol in drinkwater gedurende 5 opeenvolgende dagen wordt een maximale plasma concentratie van 3,92 μg/ml bereikt bij een mediaan van 4 uur.

De gemiddelde plasma concentratie bleef boven 0,5 μg/ml gedurende de toedieningsduur van 5 dagen. De gemiddelde terminale halfwaardetijd bedraagt 5,6 uur en de gemiddelde AUC0-24 bedraagt 44,7 μg u/ml. Het voornaamste mechanisme voor uitscheiding is via de urine.

Parenteraal (varken, rund)

Bij runderen worden na intramusculaire toediening van de aanbevolen dosering van 20 mg/kg effectieve bloedspiegels gedurende 48 uur verzekerd. De gemiddelde maximum serumconcentratie (Cmax) van 3,37 μg/ml wordt 3.3 uur (Tmax) na toediening bereikt.

Vierentwintig uur na toediening bedraagt de gemiddelde serumconcentratie 0,77 μg/ml.

Subcutane toediening van het product aan runderen in de adviesdosering van 40 mg/kg resulteert in een werkzame plasmaconcentratie (boven de MIC90 van de belangrijkste pathogenen betrokken bij luchtwegaandoeningen) gedurende 63 uur. De gemiddelde maximale plasmaconcentratie (Cmax) was 5 μg/ml en werd 5,3 uur (Tmax) na toediening gemeten. Vierentwintig uur na toediening bedraagt de gemiddelde serumconcentratie 2 μg/ml.

De gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd bedraagt 18,3 uur.

Intraveneus aan varkens toegediend florfenicol had een gemiddelde plasma klaringsnelheid van 5,2 ml/min/kg en in evenwicht een gemiddeld distributievolume van 948 ml/kg. De gemiddelde halfwaardetijd is 2,2 uur.

Na een eerste intramusculaire toediening van florfenicol worden maximale plasmaconcentraties tussen 3,8 en 13,6 μg/ml na 1,4 uur bereikt en nemen de concentraties af met een gemiddelde halfwaardetijd van 3,6 uur. Na een tweede intramusculaire toediening worden maximale plasmaconcentraties tussen 3,7 en 3,8 μg/ml na 1,8 uur bereikt. Serumconcentraties dalen tot beneden 1μg/ml, de MIC90 voor de doelpathogenen bij varkens, 12-24 uur na IM toediening.

De concentraties van florfenicol die worden bereikt in het longweefsel weerspiegelen de plasmaconcentraties met een long:plasma concentratieverhouding van ongeveer 1.

Na intramusculaire toediening aan varkens wordt florfenicol snel uitgescheiden, voornamelijk via de urine. Florfenicol wordt uitgebreid gemetaboliseerd.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met florfenicol: