Ivermectine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Ivermectine is een mengsel van twee verbindingen uit de avermectine-familie, een macrocyclische lactonen-klasse van de endectociden. Avermecitine is een microbieel metaboliet van het bodemorganisme Streptomyces avermilitis.

Deze endectocides hebben een unieke werkingswijze. Moleculen van deze klasse binden selectief en met een hoge affiniteit aan glutamaat gereguleerde chloridekanalen welke aanwezig zijn in de zenuwcellen of spiercellen van invertebraten. Dit leidt tot een verhoging van de permeabiliteit van de celmembraan voor chloride-ionen, resulterend in een hyperpolarisatie van de zenuw- of spiercel. Deze effecten storen de normale neurotransmissie tussen zenuwen en spieren. Het gevolg hiervan is dat de parasiet verlamd raakt en uiteindelijk sterft.

Moleculen van deze klasse  kunnen eventueel ook een interactie hebben met andere door ligantia gereguleerde chloridekanalen, zoals deze die worden gereguleerd door de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA).

De veiligheidsmarge van moleculen van deze klasse is toe te schrijven aan het feit dat zoogdieren geen glutamaat gereguleerde chloridekanalen hebben, dat de macrocyclische lactonen een lage affiniteit hebben voor andere door ligantia gereguleerde chloridekanalen en dat zij moeilijk de bloed-hersenbarrière passeren.

Farmacokinetiek (rund)

Cutaan

Na toediening van het product wordt de ivermectine via de huid in de bloedsomloop opgenomen van het behandelde dier.

Maximale plasmaconcentraties treden ca. 70 uur na toediening op. Daarbij worden piekconcentraties van ongeveer 7 ng/ml bereikt.

De residuele antiparasitaire werking van ivermectine is gebaseerd op de persistentie ervan die op haar beurt weer deels baseert op de lange intrinsieke halfwaardetijd (t1/2b is ongeveer 210 uur), deels op de hoge plasmaproteïnebinding (bij runderen 80% waarbij de binding in de loop van de tijd relatief constant blijft) en deels op het soort en de aard van de ivermectine formulering.

 

Parenteraal

Rund

Bij een dosering van 0,2 mg ivermectine/kg wordt in ± 2 dagen een maximale plasmaconcentratie van 35-50 ng/ml bereikt; de halfwaardetijd in het plasma is dan 2,8 dagen.

Ook blijkt dat ivermectine voornamelijk in het plasma wordt getransporteerd (80%). Deze verdeling tussen plasma en bloedcellen blijft relatief constant.

Varken

Tijdens studies die werden uitgevoerd met een dosering van 0,2 mg/kg ivermectine, werd in ± 2 dagen een plasmaconcentratie van 10-20 ng/ml bereikt; de halfwaardetijd in plasma was 0,5 dag.

Schaap

Bij een dosering van 0,3 mg ivermectine/kg wordt een dag na toediening een gemiddelde piek van 16 ng/ml bereikt.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Het TS team van Dopharma heeft ook een artikel geschreven:

Producten

Producten met ivermectine: