Fenylbutazon

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Fenylbutazon is een pyrazolon niet-steroïd anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) met analgetische, anti-inflammatoire en antipyretische activiteit. Deze farmacodynamische effecten worden bereikt door de remming van prostaglandinesynthetase (cyclo-oxygenase).

Farmacokinetiek

De plasma-eliminatiehalfwaardetijd van fenylbutazon in het paard varieert van 3,5 tot 8,0 uur. Normaalgesproken worden piekplasmaspiegels ongeveer 2-3 uur na toediening bereikt. Orale biologische beschikbaarheid is hoog, maar gelijktijdige voedering van hooi kan de tijd tot het bereiken van de piekconcentratie verlengen en daarmee de aanvang van een klinisch effect vertragen.
Fenylbutazon bindt sterk aan plasma-albumine.
Fenylbutazon wordt in de lever gemetaboliseerd tot oxyfenbutazon, die ook dezelfde farmacologische activiteit bezit. Er vindt verdere metabolisatie naar gamma-hydroxyfenylbutazon plaats. Excretie geschiedt voornamelijk via de urine.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met fenylbutazon: