Productoverzichten online

In onze prijslijsten voor dierenartsen gaven we altijd overzichten van producten per diersoort. Deze prijslijsten werden maar een keer per jaar gedrukt, dus in de loop van het jaar waren deze overzichten vaak niet meer 100% actueel.

Op verzoek van enkele klanten bieden we daarom nu deze overzichten aan als pdf op onze website. Bij een wijziging worden de bestanden bijgewerkt en vindt u de weer actuele overzichten hier op de site.

Fijne feestdagen!

Barcodelijst: een nieuwe service

Van verschillende klanten kregen we de vraag of we een overzicht van barcodes (EAN-codes) ook beschikbaar kunnen stellen op onze website. Naast het overzicht barcodes in onze prijslijst en de vermelding van  de barcode op elke productpagina in het compendium, hebben we nu ook een actuele barcodelijst beschikbaar op onze website. U vindt deze op onze Downloads pagina.

Dopharma nu volledig eigenaar van Ripac-Labor

Op 1 september 2017 heeft Dopharma 65% van de aandelen van Ripac-Labor, een Duitse producent van bedrijfsspecifieke vaccins, overgenomen. Sindsdien heeft Dopharma samen met Mevrouw Dagmar Köhler-Repp, beherend aandeelhoudster, Ripac-Labor verder ontwikkeld.

Al sinds 2014 heeft Dopharma uitgebreide ervaring opgedaan in de verkoop, distributie en productie van bedrijfsspecifieke vaccins. We zien dit type profylaxe als een belangrijk strategische focus in diergezondheidsoplossingen en Dopharma zal hierin blijven investeren.

Om deze reden is Dopharma met mevrouw Köhler-Repp overeengekomen om ook de resterende aandelen van haar over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat zij per 31 juli 2021 haar werkzaamheden voor Ripac-Labor heeft beëindigd.

Ripac-Labor wordt nu vertegenwoordigd door de heer Heiko Rüdiger als Managing Director. Hij werkt sinds eind 2020 voor Ripac-Labor en zal de leiding voeren van dit onderdeel van de Dopharma Groep.

Met Ripac-Labor blijven we ons inzetten voor de levering en verbetering van deze belangrijke vaccins in Europa, zodat u als onze gewaardeerde klant zeker bent van de beschikbaarheid van de vaccins.

Deze ontwikkeling betekent voor Ripac-Labor dat er meer geïnvesteerd zal worden in de kwaliteit van de producten en dienstverlening. Daarnaast maakt de vergroting van de productiecapaciteit het mogelijk om aan de vraag naar bedrijfsspecifieke vaccins te voldoen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Heiko Rüdiger (in Duits of Engels).

hruediger@dopharma-ripac-labor.com
+49 175 4709368

 

Voor meer informatie over bedrijfsspecifieke vaccins en diagnostiek kunt u hier verder lezen.

Voor vragen over de vaccins kunt u contact opnemen met ons Technical Support team.

“Dan past u de registratie toch even aan”

Alle diergeneesmiddelen in Nederland zijn geregistreerd in overeenstemming met de huidige Europese regelgeving, in het bijzonder richtlijn 2001/82/EC (gewijzigd door 2004/28/EC). Dat wil zeggen dat de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het middel niet alleen zijn beoordeeld alvorens registratie werd verleend maar ook herhaaldelijk zijn herzien tijdens verlengingsprocedures, wijzigingsaanvragen en middels post-marketing bewaking (farmacovigilantie).

Echter, bij het gebruik van antimicrobiële middelen volgens formularia in relatie tot de registratie (SPC / SPK; Samenvatting van de Product Kenmerken), ontstaan zo nu en dan knelpunten. De voornaamste zijn:

  • beperkte indicatiestelling;
  • gebrek aan werkzaamheid;
  • onjuiste dosering en/of doseringsduur.

Van practici die tegen knelpunten aanlopen, horen wij regelmatig “dan past u de registratie toch even aan”. Dat dit voor de industrie een haast onmogelijke opgave is, wordt toegelicht in dit artikel.

Knelpunten in de werkzaamheid

Genoemde knelpunten zijn alleen gerelateerd aan de werkzaamheid van een diergeneesmiddel. Hoe wordt werkzaamheid onderbouwd in het registratiedossier? Voor zowel nieuwe registratie-aanvragen als voor wijzigingen in bestaande registraties moet worden voldaan aan Europese richtsnoeren. Dit betekent dat een groot aantal studies moet worden uitgevoerd. Naast onderzoek naar de farmacologie, moet er in klinische studies gezocht worden naar de optimale dosering en doseringsduur bij de gewenste indicaties. Tenslotte moet de verwachte werkzaamheid worden bevestigd in het veld middels veldstudies.

Bij wijzigingen in indicaties of doseringsvoorschrift moet het dossierdeel Werkzaamheid worden aangepast en opnieuw worden beoordeeld. Maar hier blijft het vaak niet bij. Bij wijzigingen in doseringen of doseringsduur, moeten ook andere delen van het registratiedossier worden geherevalueerd. Wanneer bijvoorbeeld een dosering wordt verhoogd, zal er opnieuw een wachttermijn moeten worden vastgesteld en naar de tolerantie bij het doeldier moeten worden gekeken. Ook de effecten op het milieu kunnen anders zijn, hetgeen kan leiden tot additionele ecotoxiciteitsstudies.

Kortom, een op het oog simpele aanpassing brengt met zich mee dat het registratiedossier grotendeels opnieuw moet worden samengesteld. Dit vergt grote financiële investeringen van de veterinair farmaceutische industrie, waarbij de return on investment laag is. Dit komt met name door het gebrek aan dataprotectie/dossierbescherming voor innovaties (herontwikkeling en het door ontwikkelen) aan bestaande registraties. Ik kom hier later nog op terug.

Registratieprocedure

De registratie van diergeneesmiddelen is al lang geen nationale aangelegenheid meer. Er is Europese regelgeving, er zijn Europese richtsnoeren, Europese registratieprocedures, Europese beoordeling van dossiers en Europese SPCs. R&D programma’s binnen de farmaceutische bedrijven worden vanuit Europees perspectief vastgesteld. Dit alles met als doel de registratie van diergeneesmiddelen binnen de EU te harmoniseren.
Nationale aanpassing van een registratie is voor centraal (gehele EU) geregistreerde diergeneesmiddelen of diergeneesmiddelen die in meerdere EU lidstaten zijn toegelaten middels decentrale/wederzijdse erkenningsprocedures, procedureel niet mogelijk. Voor nationaal geregistreerde middelen kan dit wel, maar dit kan leiden tot disharmonisatie met identieke middelen die nationaal zijn toegelaten in andere lidstaten, hetgeen niet wenselijk is.
De veterinair farmaceutische industrie is bereid om fors te investeren in onderhoud en uitbreiding van bestaande registraties. Uiteraard binnen de Europese regelgeving. Het registratieproces mag immers niet worden ondermijnd, want dat zou het level-playing field verstoren.

Bekende substanties

De waarde van bekende (antimicrobiële) substanties staat buiten kijf. Er valt nog veel te winnen binnen deze productgroep: uitbreiding van doeldieren, indicaties, andere toedieningsroutes, optimalisering van dosering/doseringsduur.
Echter, door het gebrek aan incentives waardoor de investering niet kan worden terug verdiend, wordt er nauwelijks geïnnoveerd. Het grote pijnpunt hier is het gebrek aan dataprotectie voor alle nieuwe onderzoeksgegevens die worden gegenereerd t.b.v. het doorontwikkelen van  bestaande registraties.

Dataprotectie

De huidige regelgeving voorziet in een protectieperiode van 10 jaar. Deze start bij de eerste registratie van een werkzame stof in een willekeurige productformulering  door een registratiehouder. Let op: deze protectieperiode is dus niet gekoppeld aan een specifieke registratie.
Voor de toevoeging van een voedselproducerend doeldier wordt 1 jaar extra gegeven (wat  gezien de hoge investeringen veel te kort is) met een maximum van 3 jaar voor 3 extra doeldieren, mits de doeldieruitbreiding wordt gerealiseerd binnen 5 jaar na de eerste registratie. Voor “oude” registraties betekent doeldieruitbreiding dus geen dossierbescherming.
Voor andere innovaties is er niet voorzien in extra dataprotectie! Elke verdere ontwikkeling wordt hierdoor verlamd.

Een voorbeeld: een registratiehouder registreert een wateroplosbaar poeder met substantie “a” voor kippen, en krijgt daarvoor een protectieperiode van 10 jaar.
Indien diezelfde registratiehouder 6 jaar later een tablet met substantie “a” registreert voor honden, geldt voor deze nieuwe farmaceutische vorm en nieuw doeldier slechts een protectieperiode van (10 minus 6) 4 jaar.
Als diezelfde registratiehouder 10 jaar na afgifte van de registratie van het wateroplosbaar poeder voor kippen, een injectiepreparaat ontwikkelt en registreert met substantie “a” voor varkens, is er geen enkele dataprotectie.
Zodra de dataprotectieperiode is verstreken, kan een andere registratiehouder relatief eenvoudig een generiek op de markt brengen, waardoor de registratiehouder die de innovatie heeft bekostigd exclusiviteit verliest, geconfronteerd wordt met prijsverlagingen en marktaandeel verliest.

In bovenstaand voorbeeld, kan deze situatie zich vrijwel direct voordoen nadat de registratie voor varkens is afgegeven en het middel op de markt is; dus voordat de “innovator” kans heeft gehad een stukje investering terug te krijgen laat staan wat te verdienen.

Innovatie

Het afgelopen decennium is er weinig geïnnoveerd in de veterinair farmaceutische industrie. Het ontbreken van passende dataprotectie is hiervoor niet de enige reden, maar wel de belangrijkste!
Zolang innovatie niet gestimuleerd wordt door bescherming van nieuwe onderzoeksgegevens, zal deze situatie niet verbeteren. Momenteel loopt er een traject waarin de Europese regelgeving op het gebied van diergeneesmiddelen wordt herzien. Er zijn grote veranderingen op komst!  Laat passende data-protectie, waarbij een balans is gevonden tussen stimulering van innovatie en het bieden van concurrentiemogelijkheden, daar één van zijn.

Hittestress?

Met een hittegolf in aantocht en eind deze week mogelijk de hoogste temperaturen ooit gemeten in Nederland, bieden we u graag meer achtergrond informatie.

Wat is hittestress nu eigenlijk? Wanneer treedt het op en hoe kan vitamine C hier bij helpen? Lees het allemaal in het artikel van ons Technical Support team.

Voor productinformatie over Vitasol® C kunt u op de productpagina terecht.

Humane vs. veterinaire geneesmiddelen

IFAH, de wereldwijde federatie, ontwikkelde een nieuwe infographic getiteld ‘We zijn vergelijkbaar, maar we zijn niet hetzelfde’.

Met deze infographic worden een aantal verschillen tussen de geneesmiddelen sector voor menselijk en veterinair gebruik geïllustreerd. Bekijk hier de infographic.

De beheersbaarheid van coccidiose

Dit is het onderwerp van het artikel ‘Keeping coccidiosis manageable’ uit de 2e Worldpoultry van dit jaar.

In dit artikel schrijft pluimveedierenarts Maarten de Gussem dat alle commerciële kippen op een bepaald moment geïnfecteerd raken met coccidia. Dit maakt dat coccidiose een zeer belangrijke aandoening is waar dierenartsen rekening mee moeten houden. Het volledige artikel kunt via deze link lezen.

Dopharma heeft een reeks producten die geregistreerd zijn voor de behandeling van coccidiose bij pluimvee. Deze worden in de tabel hieronder weergegeven.

Product Werkzame stof Wachttermijn pluimvee Verpakking
Dozuril® 25 mg/ml toltrazuril 16 dagen 1 liter flacon
Sulfadimidine-Na sulfadimidine 15 dagen 1 kg bus
Sulfaquinoxaline Natrium sulfaquinoxaline 14 dagen 1 kg bus
news

Wijnand de Bruijn of Dopharma takes over as IFAH-Europe Chairman

Brussels, 1 July 2016 – Following the retirement of current chairman, Christian Behm, the International Federation for Animal Health-Europe (IFAH-Europe) Council has appointed current vice-chairman Wijnand de Bruijn of Dopharma as its new chairman. Mr. de Bruijn will oversee the federation representing the animal health industry in Europe for the next year, to complete the two-year term.

“As an animal owner and coming from a family-owned company such as Dopharma, which produces generic and innovations on generic veterinary medicines, I am honoured to take on the chairmanship of IFAH-Europe. Our industry is both innovative and solutions-driven and with the new proposals for legislation on both veterinary medicines and medicated feed currently in the hands of the institutions I will continue to promote a more streamlined and science-based regulatory environment that is conducive to research and development,” said Wijnand de Bruijn.

“The need to control and manage animal disease is of utmost importance for the health of both the customers we serve – animals, pet owners, farmers, veterinarians – and Europe’s people. With this mandate I will continue to foster a greater understanding of the animal health industry and its important contributions to animal health and welfare, food safety, and public health,” he continued.

Commenting on the appointment, Roxane Feller, IFAH-Europe Secretary General said, “I have no doubt that Wijnand de Bruijn will clearly make our voice heard at this important time for our industry. In today’s challenging environment where socio-political factors can often influence decision-making, I look forward to working with him to advocate a predictable regulatory framework that will allow for progress toward our goal of enhanced availability of innovative veterinary medicines to help safeguard both animal and public health across Europe.”

news

Houding van EU inwoners tegenover diergeneesmiddelen

Hebben dieren dezelfde rechten op medicijnen als mensen? Maken we daarbij onderscheid tussen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren? Dragen medicijnen bij tot dierwelzijn? En hoe zit dat met gezond voedsel voor ons, mensen?

Om te weten hoe mensen buiten de sector hier over denken, heeft IFAH Europe, het overkoepelende orgaan van de diergeneesmiddelenindustrie in Europa, onlangs een onderzoek uitgevoerd. 6000 mensen, verdeeld over zes landen (Denemarken, Duitsland, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) hebben de vragen beantwoord. Bekijk de verrassende resultaten in de infographic.

Voor meer informatie: www.ifaheurope.org.