news

Nieuwe EU wetgeving

Recent is de nieuwe Europese wetgeving die betrekking heeft op diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer gepubliceerd.

Het gaat om de volgende regelgeving:

  • Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG.
  • Verordening (EU) 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad.
  • Verordening (EU) 2019/5 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, Verordening (EG) nr. 1901/2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De consequenties voor andere EU regelgeving zijn in de tabel hieronder samengevat.

De wetgeving treedt in werking per 28 januari 2019. Vervolgens zal er een overgangstermijn zijn van 3 jaar, waardoor deze wetgeving toepasbaar is per 28 januari 2022.

Nieuwe wetgeving Onderwerp Tot wijziging van Tot intrekking van
Verordening (EU) 2019/4 Gemedicineerde diervoeders Verordening(EG) 183/2005 Richtlijn 90/167/EEG
Verordening (EU) 2019/5 Vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau Verordening (EG) 726/2004

Verordening (EG) 1901/2006

Richtlijn 2001/83/EG

n.v.t.
Verordening (EU) 2019/6 Diergeneesmiddelen n.v.t. Richtlijn 2001/82/EG

U kunt de originele wetgeving in verschillende talen terugvinden op EUR-Lex: