Trymox LA 150 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

REG NL 122909 / UDD 

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigsheepdogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
amoxicilline 150 mg
als amoxicillinetrihydraat 172 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 39 dg; melk: 4,5 dg

Varken: vlees en slachtafval: 42 dg

Schaap: vlees en slachtafval: 29 dg

Niet toegestaan voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund, schaap, varken, hond, kat:

 • Voor de behandeling van infecties van het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, het urogenitaalapparaat, de huid en weke delen, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline.

Overige details

 • Verpakking

  100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor injectie

 • Dosering

  Rund, schaap, varken:
  Intramusculair

  Hond, kat:
  Intramusculair, subcutaan

  15 mg per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), éénmaal te herhalen na 48 uur. Als het dosisvolume groter is dan 15 ml bij runderen en 4 ml bij schapen en varkens, moet het worden verdeeld en op twee of meer plaatsen worden geïnjecteerd.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties
  • intraveneuze of intrathecale toediening;
  • toediening aan konijnen, hamsters, woestijnratten of cavia’s;
  • bekende gevallen van overgevoeligheid voor penicillinen, cefalosporinen of voor één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  In zeer zeldzame gevallen kunnen allergische reacties worden waargenomen, variërend in ernst van een lichte huidreactie zoals urticaria tot anafylactische shock. In het geval van allergische reacties dient de behandeling te worden gestaakt en dient een symptomatische behandeling te worden gestart.

  In zeldzame gevallen kan plaatselijke irritatie optreden als gevolg van de injectie met amoxicilline. De frequentie van deze bijwerking kan worden verminderd door het volume van de injectie per injectieplaats te verminderen. De irritatie is meestal van lage intensiteit en verdwijnt spontaan en snel.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 ºC. Bescherm(en) tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Univet Ltd.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Het diergeneesmiddel is niet werkzaam tegen bètalactamase producerende organismen. Volledige kruisresistentie is aangetoond tussen amoxicilline en andere penicillinen, in het bijzonder aminopenicillinen. Het gebruik van het diergeneesmiddel/amoxicilline moet zorgvuldig worden overwogen wanneer antimicrobiële-gevoeligheidstesten resistentie tegen penicillinen hebben aangetoond, omdat de werkzaamheid ervan mogelijk verminderd is.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal/bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.
Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen. Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen amoxicilline verhogen en de effectiviteit van de behandeling met andere penicillinen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Voorzichtigheid is geboden om accidentele zelfinjectie te voorkomen. In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Penicillinen en cefalosporinen kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of huidcontact. Overgevoeligheid voor penicillinen kan leiden tot kruisreacties op cefalosporinen en andersom. Allergische reacties op deze stoffen kunnen soms ernstig zijn.

 1. Gebruik dit diergeneesmiddel niet als u weet dat u er overgevoelig voor bent of als u het advies heeft gekregen om niet met dergelijke preparaten te werken.
 2. Hanteer dit diergeneesmiddel met de grootste zorg om blootstelling te vermijden en tref alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen.
 3. Als u na blootstelling symptomen krijgt zoals huiduitslag, dient u medisch advies in te winnen en de arts deze waarschuwing te laten zien. Zwelling van het gezicht, de lippen, de ogen of een bemoeilijkte ademhaling zijn ernstiger symptomen en vereisen dringende medische hulp. Was de handen na gebruik.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Het wordt over het algemeen niet aanbevolen om tegelijkertijd bacteriedodende en bacteriostatische antibiotica te gebruiken.
Van bètalactam antibiotica is bekend dat ze een wisselwerking hebben met antibiotica met bacteriostatische werking zoals chlooramfenicol, macroliden, sulfonamiden en tetracyclinen. Er is ook een synergetische werking van penicillinen met aminoglycosiden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De veiligheid van amoxicilline is kenmerkend voor die van andere penicillinen omdat de intrinsieke toxiciteit zeer laag is. Amoxicilline heeft een brede veiligheidsmarge. In het geval van een overdosis is de behandeling symptomatisch.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.