Tylogran® 1000 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 10213 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcockturkey

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per 1,1 gram:
tylosine 1 g
overeenkomend met tylosine 1 000 000 I.E.
overeenkomend met tylosine tartraat 1,1 g

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 12 dg

Varken: vlees en slachtafval: 1 dg; IKB: 1 dg

Kip: vlees en slachtafval: 1 dg; ei: 0 dg

Kalkoen: vlees en slachtafval: 2 dg; ei: 0 dg

Indicaties

Rund (kalf):

Behandeling en metaphylaxis van:

 • pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma spp.

Varken:

Behandeling en metaphylaxis van:

 • enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae en Mycoplasma hyorhinis;
 • Porcine Intestinale Adenomatose (PIA of Ileïtis) geassocieerd met Lawsonia intracellularis.

Kip:

Behandeling en metaphylaxis van:

 • chronische ademhalingsziekten (CRD) veroorzaakt door Mycoplasma gallisepticum en Mycoplasma synoviae;
 • necrotische enteritis veroorzaakt door Clostridium perfringens.

Kalkoen:

Behandeling en metaphylaxis van:

 • infectieuze sinusitis veroorzaakt door Mycoplasma gallisepticum.

De aanwezigheid van de ziekte in de koppel moet zijn vastgesteld voordat het diergeneesmiddel wordt toegepast.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Granulaat voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf):
  Oraal, via het drinkwater of de melk(vervanger)

  • Pneumonie:
   20 – 40 mg (20 000 – 40 000 I.E.) tylosine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1,1 – 2,2 g van het productl per 100 kg lichaamsgewicht tweemaal daags) gedurende 7 – 14 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater

  • Enzoötische pneumonie:
   20 mg (20 000 I.E.) tylosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2,2 g van het product per 100 kg lichaamsgewicht)  per dag, gedurende 10 dagen.
  • PIA of Ileïtis:
   5 – 10 mg (5 000 – 10 000 I.E.) tylosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,55 – 1,1 g van het product per 100 kg lichaamsgewicht) per dag, gedurende 7 dagen.

  Kip:
  Oraal, via het drinkwater

  • Chronische ademhalingsziekten (CRD):
   75 – 100 mg (75 000 – 100 000 I.E.) tylosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 8,25 – 11 g van het product per 100 kg lichaamsgewicht) per dag, gedurende 3 – 5 dagen.
  • Necrotische enteritis:|
   20 mg (20 000 I.E.) tylosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2,2 g van het product per 100 kg lichaamsgewicht) per dag, gedurende 3 dagen.

  Kalkoen:
  Oraal, via het drinkwater

  • Infectieuze sinusitis:
   75 – 100 mg (75 000 – 100 000 I.E.) tylsoine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 8,25 – 11 g van het product per 100 kg lichaamsgewicht) per dag, gedurende 3 – 5 dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor tylosine of andere macroliden;
  • leveraandoeningen;
  • gebruik bij paarden.
 • Bijwerkingen

  Bij varkens zijn bijwerkingen waargenomen zoals diarree, jeuk, roodheid van de huid, zwelling van de vulva, rectaal oedeem en prolaps. Deze omkeerbare symptomen traden 48 – 72 uur na de start van de behandeling op.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 ºC.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Ter bescherming tegen licht.
  Gemedicineerd drinkwater tegen licht beschermen.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verwerking tot gemedicineerd drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na verwerking tot gemedicineerde kalvermelk: 3 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

Voor de bereiding van gemedicineerd water/melk dient rekening te worden gehouden met het lichaamsgewicht van de dieren en hun werkelijke dagelijkse opname van water/melk. De opname kan variëren door factoren als leeftijd, gezondheid, ras of bedrijfssysteem.

Om de correcte hoeveelheid diergeneesmiddel in mg per liter water/melk te realiseren, dient de volgende formule toegepast te worden:

mg diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht/dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren / gemiddelde water -of melkopname per dier (liter)  = …. mg diergeneesmiddel per liter water of melk

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

De maximale oplosbaarheid is 1 kg diergeneesmiddel in 10 liter water.

Om voldoende waterconsumptie te garanderen dienen de te behandelen dieren een goede toegang te hebben tot het systeem van watertoevoer. Geen andere bron van water mag beschikbaar zijn gedurende de behandelperiode.

Indien er binnen drie dagen geen duidelijke respons op de behandeling optreedt, moet de diagnose worden heroverwogen en, indien noodzakelijk, de aanpak van de behandeling dienovereenkomstig te worden aangepast. Teneinde de opname van subtherapeutische hoeveelheden werkzame stof te voorkomen, wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van resistentie, dient na de behandelingsperiode het drinkwatersysteem op een geschikte wijze te worden gereinigd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd drink- en/of eetpatroon, dientengevolge dienen zij parenteraal gemedicineerd te worden.

Niet gebruiken in geval van bekende resistentie voor tylosine of kruisresistentie voor andere macroliden (MLS-resistentie). Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor tylosine, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen. Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen tylosine verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere macrolide antibiotica verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Laat geen water met tylosine tartraat onbeheerd achter waar niet onder behandeling zijnde dieren of wilde dieren er toegang toe kunnen hebben.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Tylosine kan irritatie veroorzaken. Macroliden, zoals tylosine kunnen overgevoeligheidsreacties (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, orale opname of na contact met huid of oog. Overgevoeligheid voor tylosine kan leiden tot kruisreacties met andere macroliden en vice versa. Allergische reacties tegen deze stoffen kunnen soms ernstig zijn. Daarom dient direct contact vermeden te worden. Draag een beschermende overall, een veiligheidsbril, ondoorlatende handschoenen en draag een wegwerpstofmasker conform de Europese Standaard EN149, of een stofmasker conform de Europese Standaard EN140 met een filter conform EN143 om blootstelling tijdens het bereiden van het gemedicineerde drinkwater te vermijden.

Handen wassen na gebruik.

In geval van accidenteel huidcontact, grondig wassen met water en zeep. In geval van accidenteel oogcontact, de ogen grondig spoelen met schoon stromend water.

Indien u allergisch bent voor bestanddelen in het diergeneesmiddel, dient u contact met het diergeneesmiddel te vermijden.

Indien u na blootstelling symptomen, zoals huidirritatie ontwikkelt, dient u medisch advies in te winnen en de arts deze waarschuwing te laten zien. Zwelling van het gezicht, lippen en ogen of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstigere symptomen en vereisen dringend medische aandacht.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumonderzoek bij muizen en ratten zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht, lactatie of leg. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Antagonisme met stoffen uit de lincosamide groep.

Niet gebruiken bij dieren die gevaccineerd zijn met tylosine gevoelige vaccinaties op hetzelfde moment of binnen 1 week voorafgaand.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er is geen bewijs van tylosinetoxiciteit bij kippen, kalkoenen, varkens of kalveren bij orale doseringen tot driemaal de aanbevolen dosis.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.