Niglumine 50 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 101828 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpighorse

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
flunixine 50 mg
overeenkomend met flunixine meglumine 82,9 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 4 dg; melk: 24 uur

Varken: vlees en slachtafval: 28 dg

Paard: vlees en slachtafval: 28 dg

Niet voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund:

 • acute luchtweginfecties, in combinatie met een geschikt antibioticum, om de klinische verschijnselen te reduceren.

Varken:

 • verlichting van het Mastitis-Metritis-Agalactie Syndroom (MMA), in combinatie met een geschikt antibioticum, om de klinische verschijnselen te reduceren.

Paard:

 • verlichting van ontsteking en pijn bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met name in het acute tot subacute stadium;
 • verlichting van viscerale pijn bij koliek.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  Intraveneus

  2,2 mg flunixine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2 ml product per 45 kg lichaamsgewicht). Indien nodig kan deze dosering herhaald worden met 24 uur interval gedurende 3 opeenvolgende dagen.

  Varken:

  Intramusculair

  2,2 mg flunixine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2 ml product per 45 kg lichaamsgewicht), met 12 uur interval tot tweemaal afhankelijk van het effect, tezamen met antimicrobiële therapie. Om de lokale irritatie op de plaats van de injectie te reduceren, dient het injectievolume beperkt te blijven tot 5 ml per injectieplaats.

  Paard:

  Intraveneus

  1,1 mg flunixine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 45 kg lichaamsgewicht), met 24 uur interval, gedurende 5 opeenvolgende dagen, afhankelijk van het effect.

 • Contra-indicaties
  • chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat;
  • lever-, nier- , of hartaandoeningen;
  • beschadigingen aan het maagdarmstelsel (bijvoorbeeld maagdarmulcera of bloedingen);
  • bloeddyscrasia;
  • overgevoeligheid voor flunixine meglumine, voor andere NSAID’s of voor andere bestanddelen van het product;
  • dehydratatie, hypovolemie en hypotensie;
  • koliek veroorzaakt door ileus, die geassocieerd is met hydratatie.
 • Bijwerkingen

  Kans op bloedingen, maagdarmbeschadiging (maagulcera), braken, papilnecrose van de nier, ataxie en hyperventilatie.

  Bij varkens kan de toediening van het product leiden tot lokale irritatie op de plaats van injectie. Verkleuring van de injectieplaats kan nog voorkomen na het in acht nemen van de wachttermijn en zal zelfs 28 dagen na de injectie nog niet bij alle dieren verdwenen zijn.

  Anafylactische reacties werden waargenomen, soms met dodelijke afloop.

  Net als andere NSAID’s kan flunixine nierlaesies induceren bij hypovolemische en hypotensieve dieren tijdens de operatie.

  Net als met andere NSAID’s, is er een risico op zeldzame bijwerkingen aan de nier of idiosyncratische leverinsufficiëntie.

  Als bijwerkingen optreden, moet het gebruik van het product worden gestaakt en het advies van een dierenarts worden gevraagd.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 60 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Laboratorios Calier S.A.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De oorzaak van de onderliggende ontsteking of koliek dient te worden opgespoord en behandeld met een geschikte bijbehorende therapie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik bij dieren jonger dan 6 weken (runderen en paarden) of oude dieren kan de nodige risico’s met zich meebrengen. Indien het gebruik van dit middel niet vermeden kan worden, kan het nodig zijn deze dieren een lagere dosering te geven en een zorgvuldig klinisch beheer.

Het verdient de voorkeur dat de NSAID’s, die de prostaglandinesynthese remmen, niet worden toegediend aan dieren die algehele anesthesie hebben ondergaan totdat ze volledig hersteld zijn.

In zeldzame gevallen kan zich een anafylactische shockreactie voordoen na intraveneuze toediening veroorzaakt door de hoeveelheid propyleenglycol. Daarom moet Niglumine langzaam en op lichaamstemperatuur worden geïnjecteerd. Bij de eerste tekenen van een dergelijke reactie moet de toediening worden stopgezet en indien nodig een shockbehandeling worden gestart.

Bewegingsactiviteit tijdens de behandeling met Niglumine zo veel mogelijk beperken.

Voldoende drinkwater ter beschikking stellen.

Intra-arteriële injectie bij paarden en koeien moet worden vermeden. Paarden per ongeluk geïnjecteerd via intra-arteriële route kunnen bijwerkingen vertonen. Tekenen hiervan zijn ataxie, gebrek aan coördinatie, hyperventilatie, hysterie, en spierzwakte. Alle tekenen zijn van voorbijgaande aard en verdwijnen binnen een paar minuten zonder antidootmedicatie.

Pony’s zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van NSAID’s. Gebruik met voorzichtigheid.

Bij runderen moet de oorzaak van de acute ontsteking worden vastgesteld en gelijktijdig behandeld worden met een geschikte therapie.

Daar flunixine de klinische symptomen bij runderen kan verminderen, vanwege zijn anti-inflammatoire activiteit, kan resistentie tegen de oorzakelijke (antibioticum)therapie worden gemaskeerd.

Bij paarden moet de oorzaak van koliek worden vastgesteld en gelijktijdig behandeld worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor flunixine moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Reacties kunnen ernstig zijn.

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen. Was eventuele spatten op de huid onmiddellijk met water. Vermijd contaminatie bij het hanteren van het product.

Voorkom zelfinjectie. Accidentele zelfinjectie kan acute pijn en ontsteking veroorzaken. Was en ontsmet de wond onmiddellijk. Win deskundig medisch advies in en toon de bijsluiter.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Studies in laboratoriumdieren hebben foetotoxische effecten aangetoond.

De veiligheid van het product bij drachtige zeugen en bij merries tijdens dracht en lactatie is niet getest. Daarom is het product gecontraindiceerd bij deze periodes bij merries en zeugen.

Bij koeien kan het product gebruikt worden tijdens de dracht.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Gelijktijdig gebruik of gebruik binnen 24 uur met andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) moet worden vermeden wegens een toename van de toxiciteit, speciaal gastro-intestinale, ook met acetylsalicylzuur in lage doses.

Gelijktijdige toediening met corticosteroïden kan de toxiciteit van beide middelen verhogen, met name het risico voor gastro-intestinale ulceratie. Daarom moet deze combinatie worden vermeden.

Sommige NSAID’s kunnen sterk aan plasma-eiwitten worden gebonden en concurreren met andere sterk gebonden geneesmiddelen, wat kan leiden tot toxische effecten.

Flunixine kan de werking van bepaalde antihypertensiva voor de remming van de prostaglandinesynthese, zoals diuretica (ACE-remmers), ARA (Angiotensine Receptor Antagonisten) en ß-blokkers, reduceren.

Gelijktijdige toediening met potentieel nefrotoxische geneesmiddelen moet worden vermeden, vooral met aminoglycosiden.

Flunixine kan de renale eliminatie van sommige geneesmiddelen verminderen, met een verhoging van hun toxiciteit als gevolg, zoals kan voorkomen bij aminoglycosiden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Flunixine meglumine is een niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel. Overdosering wordt geassocieerd met gastro-intestinale toxiciteit.

Tekenen van ataxie en gebrek aan coördinatie kunnen voorkomen.

Bij paarden kan bij een dosis van 3 keer de aanbevolen dosis (3,3 mg/kg lichaamsgewicht), intraveneus toegediend, een voorbijgaande stijging van de bloeddruk worden waargenomen.

Bij runderen worden geen bijwerkingen gezien na intraveneuze toediening van 3 keer de aanbevolen dosis (6,6 mg/kg lichaamsgewicht).

Onverenigbaarheden

Wegens gebrek aan compatibiliteitsstudies mag het middel niet vermengd worden met andere diergeneesmiddelen.