Distocur® 34 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 119191 / URA

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowsheep

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
oxyclozanide 34 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 13 dg; melk: 4,5 dg (108 uur)
Schaap: vlees en slachtafval: 14 dg; melk: 7 dg (168 uur)

Indicaties

Rund, schaap:
• behandeling van infecties veroorzaakt door het volwassen stadium van Fasciola hepatica, gevoelig voor oxyclozanide.
• eliminatie van volgroeide lintwormsegmenten (Moniezia spp).

Overige details

 • Verpakking

  Can 1 liter
  Can 5 liter

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund:
  Oraal, als drench
  10 mg oxyclozanide per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 3 ml diergeneesmiddel per 10 kg lichaamsgewicht).
  Voor dieren zwaarder dan 350 kg is de dosering 3,5 g oxyclozanide per dier (overeenkomend met 103 ml diergeneesmiddel per dier).

  Schaap:
  Oraal, als drench
  15 mg oxyclozanide per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 4,4 ml diergeneesmiddel per 10 kg lichaamsgewicht).
  Voor dieren zwaarder dan 45 kg is de dosering 0,68 g oxyclozanide per dier (overeenkomend met 20 ml diergeneesmiddel per dier).

  De suspensie minstens 5 maal schudden vóór gebruik.

  Om een juiste dosering toe te dienen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald en dient de nauwkeurigheid van het doseerapparaat te worden nagegaan. Als dieren groepsgewijs behandeld worden in plaats van individueel, dienen zij op gewicht te worden ingedeeld in groepen en moet de toe te dienen dosis op basis daarvan worden berekend, dit om onder-of overdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Licht verminderde vastheid van de faeces, waarbij het dier een verhoogde frequentie van defecatie en een voorbijgaand eetlustgebrek laat zien kan zeer zelden voorkomen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C na eerste opening.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 12 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Tot op heden is er geen resistentie tegen oxyclozanide gemeld. Het gebruik van dit diergeneesmiddel dient gebaseerd te worden op de lokale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) met betrekking tot de gevoeligheid van Fasciola hepatica en aanbevelingen over hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen anthelmintica beperkt kan worden.

De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze het risico op de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:

 • te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode;
 • onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het diergeneesmiddel of een onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte testen (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(en) duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere farmacologische groep met een ander werkingsmechanisme gebruikt worden toegediend.
Bij de normale dosering is oxyclozanide niet actief tegen onvolwassen leverbotten in het leverweefsel. Melkkoeien, voornamelijk de hoogproductieve, kunnen gedurende ongeveer 48 uren na behandeling een verlaagde opbrengst hebben, soms van 5% of meer. Het effect van dit kleine verlies kan geminimaliseerd worden door het spreiden van de doseringen in het koppel over een periode van ongeveer één week.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Om letsels in de faryngeale streek te vermijden, is voorzichtigheid geboden tijdens het toedienen met een doseerapparaat. Bijwerkingen zijn af en toe versterkt bij dieren met ernstige aantasting van de leverfunctie en/of uitdroging ten tijde van behandeling. De fysieke toestand van de dieren die een behandeling ondergaan moet altijd geobserveerd worden, in het bijzonder hoogdrachtige dieren en/of dieren onder stressvolle omstandigheden door ongunstige weersomstandigheden, slechte voeding, ophokken, transport, enz.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel kan irritatie aan huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid voor oxyclozanide of één van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Handen wassen na gebruik. Toedieners dienen ondoorlaatbare rubberen handschoenen te dragen bij de toepassing van het diergeneesmiddel. Niet roken, eten of drinken tijdens toepassing van het diergeneesmiddel. In geval van contact met het diergeneesmiddel, het getroffen gebied onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Bevuilde kleding moet onmiddellijk worden verwijderd. In het geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Overige voorzorgsmaatregelen

Oxyclozanide is giftig voor mestfauna. Het risico kan worden verminderd door oxyclozanide niet te vaak en herhaald te gebruiken bij rundvee.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumonderzoek met oxyclozanide in verschillende stadia van de reproductie zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene of foetotoxische effecten, noch op negatieve effecten op de vruchtbaarheid. Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. Echter, voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van hoogdrachtige dieren en dieren onder stressvolle omstandigheden door ongunstige weersomstandigheden, slechte voeding, ophokken, transport, enz.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit diergeneesmiddel bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit diergeneesmiddel vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De bijwerkingen die worden opgemerkt bij normale doseringen zijn meer uitgesproken bij verhoogde doseringen. Bij een dosering van 50 mg/kg is er een risico op sterfte. De effecten van een oxyclozanide overdosering bij schapen zijn sufheid en versoepeling van de faeces,  en bij runderen mogelijk diarree, eetlustgebrek en gewichtsverlies. Deze effecten zijn zeer zelden versterkt bij dieren met ernstige leverschade en/of uitdroging ten tijde van de behandeling.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Milieukenmerken

Feces die oxyclozanide bevat en door behandelde dieren op het weiland wordt uitgescheiden kan de hoeveelheid organismen die zich met het mest voeden verminderen, hetgeen de mestafbraak kan beïnvloeden. Oxyclozanide blijft in de bodem aanwezig.