Dexa-ject® UDA 2 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 112615 / UDA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpighorsedogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
dexamethason 2 mg
overeenkomend met dexamethason natriumfosfaat 2,63 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 8 dg; melk: 72 uur

Varken: vlees en slachtafval: 2 dg

Paard: vlees en slachtafval: 8 dg

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund:

 • behandeling van inflammatoire of allergische condities;
 • inductie van de partus;
 • behandeling van primaire ketose (acetonemie).

Varken, paard, hond, kat:

 • behandeling van inflammatoire of allergische condities.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 50 ml
  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Behandeling van inflammatoire of allergische condities:
  Advies:

  • Rund, varken, paard:
   Intramusculair
   0,06 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1,5 ml product per 50 kg lichaamsgewicht).
  • Hond, kat:
   Intramusculair
   0,1 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,5 ml product per 10 kg lichaamsgewicht).
   Bij hond en kat kan indien nodig de dosering met intervallen van 24 – 48 uur herhaald worden.
   Injectieplaatsen moeten afgewisseld worden.
   De uiteindelijk te gebruiken dosering moet echter bepaald worden op basis van de ernst van de symptomen en de tijdsduur dat deze reeds aanwezig zijn.

  Behandeling van primaire ketose (acetonemie):

  • Rund:
   Intramusculair
   0,02 tot 0,04 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 5 – 10 ml product per 500 kg lichaamsgewicht).
   Afhankelijk van de grootte van de koe en de duur van de symptomen. Er moet opgelet worden dat Kanaaleilandrassen niet overgedoseerd worden. Hogere doseringen zijn nodig als de symptomen al enige tijd aanwezig zijn of als dieren met een terugval worden behandeld.

  Inductie van de partus – om een te grote foetus en mammair oedeem te voorkomen:

  • Rund:
   Intramusculair
   Eenmalig 0,04 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 10 ml per koe), na dag 260 van de dracht.
   De partus zal normaalgesproken binnen 48 – 72 uur plaatsvinden.

  Bij het afmeten van kleine volumes van minder dan 1 ml, moet een injectiespuit met geschikte maatverdeling worden gebruikt. Dit om een nauwkeurige toediening van de juiste dosis te garanderen.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De respons op langdurige therapie moet met regelmatige intervallen worden gecontroleerd door een dierenarts. Er is gerapporteerd dat het gebruik van corticosteroïden in paarden laminitis kan induceren. Daarom dienen paarden die met dergelijke preparaten worden behandeld regelmatig te worden gecontroleerd gedurende de behandelperiode.

Als gevolg van de farmacologische eigenschappen van het werkzaam bestanddeel moet er extra opgelet worden als het product wordt gebruikt in dieren met een verzwakt immuunsysteem.

Behalve in gevallen van acetonemie en inductie van de partus, induceert toediening van corticosteroïden vooral een verbetering van de klinische symptomen in plaats van genezing. De onderliggende ziekte moet verder worden onderzocht. Wanneer groepen dieren worden behandeld, wordt het gebruik van een opzuignaald aangeraden om overmatig aanprikken van de stop te voorkomen. Het maximum aantal maal aanprikken dient beperkt te worden tot 50 keer.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel bevat dexamethoason, wat bij sommige mensen allergische reacties kan veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Was de handen na toedienen van het product.

In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Zwangere vrouwen mogen dit diergeneesmiddel niet toedienen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Met uitzondering van het gebruik van het product voor partusinductie bij runderen, worden corticosteroïden afgeraden voor gebruik bij drachtige dieren. Het is bekend dat toediening in het begin van de dracht foetale afwijkingen bij laboratoriumdieren kan veroorzaken. Toediening laat in de dracht kan vroeggeboorte of abortus veroorzaken.

Gebruik van het product in lacterende koeien kan een verminderde melkgift veroorzaken.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Gelijktijdig gebruik met NSAID’s kan ulceratie in het maagdarmkanaal verergeren.

Omdat corticosteroïden de immuunrespons op vaccinatie kunnen verminderen, dient dexamethason niet gebruikt te worden in combinatie met vaccins of binnen twee weken na vaccinatie.

Toediening van dexamethason kan hypokaliaemie induceren en daarmee het risico op toxiciteit van cardiale glycosiden vergroten. Het risico op hypokaliaemie kan verhoogd zijn als dexamethason gelijktijdig met kalium-afvoerende diuretica wordt toegediend.

Gelijktijdig gebruik met anticholinesterase kan leiden tot toegenomen spierzwakte in patiënten met myasthenia gravis.

Glucocorticoïden antagoneren de effecten van insuline.

Gelijktijdig gebruik met fenobarbital, fenytoïne en rifampicine kan de effecten van dexamethason verminderen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Een overdosering kan slaperigheid en lethargie induceren in paarden.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Overige informatie:

 • Contra-indicaties
  • behalve in noodgevallen, gebruik bij dieren die lijden aan diabetes mellitus, nierinsufficiëntie, hartfalen, hyperadrenocorticisme of osteoporose;
  • virale infecties gedurende de viremische fase of gevallen van systemische mycotische infecties;
  • gastro-intestinale of corneale ulcera;
  • demodicose;
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, corticosteroïden en andere ingrediënten van het product.
 • Bijwerkingen

  Het is bekend dat anti-inflammatoire corticosteroïden, zoals dexamethason, een grote verscheidenheid aan bijwerkingen vertonen. Waar enkelvoudige hoge doseringen in het algemeen goed worden getolereerd, kunnen deze ernstige bijwerkingen teweegbrengen bij langdurig gebruik en bij toediening van esters met een lange werkingsduur. De dosering bij middellang- tot langdurig gebruik moet daarom over het algemeen zo laag als mogelijk zijn voor het onder controle houden van symptomen.

  Steroïden kunnen tijdens de behandeling iatrogeen hyperadrenocorticisme (Syndroom van Cushing) veroorzaken, waarbij significante veranderingen optreden in de vet-, koolhydraat-, eiwit- en mineralenstofwisseling, hetgeen kan leiden tot redistributie van lichaamsvet, spierzwakte en -verlies en osteoporose.

  Tijdens de behandeling onderdrukken effectieve doses de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. Na beëindigen van de behandeling kunnen symptomen van bijnierinsufficiëntie, uitbreidend tot adrenocorticale atrofie ontstaan en dit kan ertoe leiden dat het dier niet adequaat met stressvolle situaties om kan gaan. Manieren om na beëindiging van de behandeling problemen van bijnier-insufficiëntie te minimaliseren moeten daarom in overweging genomen worden.

  Vooral gedurende de vroege stadia van behandeling kunnen systemisch toegediende corticosteroïden polyurie, polydipsie en polyfagie veroorzaken. Sommige corticosteroïden kunnen bij langdurig gebruik natrium- en waterretentie en hypokaliaemie veroorzaken. Systemische corticosteroïden hebben calciumafzetting in de huid (calcinosis cutis) veroorzaakt.

  Corticosteroïden kunnen de wondgenezing vertragen en de immunosuppressieve werking kan de weerstand tegen infecties verlagen of bestaande infecties verergeren. Bij een bacteriële infectie is antibacteriële medicatie meestal nodig wanneer steroïden worden gebruikt. Bij een virale infectie kunnen steroïden de voortgang van de ziekte verergeren of versnellen.

  Gastro-intestinale ulceratie is gemeld in dieren die behandeld waren met corticosteroïden en gastro-intestinale ulceratie kan worden verergerd door steroïden in dieren die NSAID’s toegediend krijgen en in dieren met ruggenmergtrauma.

  Steroïden kunnen een vergroting van de lever (hepatomegalie) veroorzaken gepaard gaande met verhoogde serum leverenzymen.

  Het gebruik van corticosteroïden kan veranderingen induceren in biochemische en hematologische bloedparameters. Tijdelijke hyperglycaemie kan optreden.

  Als het product wordt gebruikt voor partusinductie in runderen, kan een hoge incidentie van placentaretentie en mogelijk daaropvolgend metritis en/of verminderde fertiliteit worden waargenomen. Dergelijk gebruik van dexamethason, vooral op vroege tijdstippen, kan geassocieerd zijn met verminderde levensvatbaarheid van het kalf.

  Het gebruik van corticosteroïden kan het risico op acute pancreatitis vergroten. Andere mogelijke bijwerkingen die verband houden met het gebruik van corticosteroïden zijn laminitis en vermindering van de melkopbrengst.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.