Aristal 100 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 112051 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
ketoprofen 100 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 4 dg; melk: 0 uur

Varken: vlees en slachtafval: 4 dg

Indicaties

Rund:

 • ontstekingsremmende en pijnstillende behandeling bij spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen aan de uier.

Varken:

 • ontstekingsremmende en koortsverlagende behandeling van postpartum dysgalactiesyndroom – PPDS – (metritis-mastitis-agalactiesyndroom) en aandoeningen van de luchtwegen.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Intramusculair
  3 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 3 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), eenmaal daags, gedurende maximaal 3 dagen.

  Varken:
  Intramusculair
  3 mg ketoprofen per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 3 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), eenmalig.

  Maximaal volume per injectieplaats bij intramusculaire toediening is 5 ml.

  De rubberen stop mag niet meer dan 166 keer worden aangeprikt.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen;
  • gastro-intestinale laesies, hemorragische diathese, bloeddyscrasie of hart-, lever- of nieraandoeningen;
  • gelijktijdige toediening met of binnen 24 uur na, andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s).
 • Bijwerkingen

  In zeer zeldzame gevallen kunnen deze symptomen worden waargenomen: irritatie van voorbijgaande aard na herhaalde intramusculaire injecties, maag- en darmirritatie of ulceratie (ten gevolge van het ketoprofen werkingsmechanisme inclusief inhibitie van de prostaglandinesynthese), reversibel gebrek aan eetlust na herhaalde toediening aan varkens en allergische reacties.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen licht.
  Bewaar flacon in de oorspronkelijke buitenverpakking.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Industrial Veterinaria S.A.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oude dieren kan bijkomende risico’s met zich meebrengen. Indien zulk gebruik onvermijdelijk is, kan het nodig zijn de dosering te verlagen en de dieren onder zorgvuldig klinisch toezicht te houden.

De aanbevolen dosering of behandelingsduur niet overschrijden.

Wees voorzichtig met het gebruik bij gedehydrateerde en hypotensieve dieren, omdat er een potentieel verhoogd risico is op renale toxiciteit. Tijdens de behandeling moeten de dieren steeds over voldoende drinkwater kunnen beschikken.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel toedient aan de dieren

Vermijd accidentele zelfinjectie.

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor ketoprofen of benzylalcohol moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Vermijd contact met de huid en de ogen. In geval van spatten, overvloedig spoelen met water. Indien de irritatie aanhoudt, dient een arts te worden geraadpleegd.

Na gebruik handen wassen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van ketoprofen is onderzocht in drachtige laboratoriumdieren (ratten, muizen en konijnen) en in runderen, en er zijn geen teratogene of embryotoxische effecten waargenomen.

Het diergeneesmiddel kan worden toegediend aan drachtige en lacterende runderen en aan lacterende zeugen.

Daar de veiligheid van ketoprofen niet is onderzocht in drachtige zeugen, dient het diergeneesmiddel in deze gevallen enkel te worden gebruikt op basis van een baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Het product niet gelijktijdig met of binnen 24 uur na andere niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s) of glucocorticoïden toedienen.

Gelijktijdig toedienen van diuretica, nefrotoxische middelen en anticoagulantia moet worden vermeden.

Ketoprofen wordt in hoge mate aan plasmaproteïnen gebonden en kan concurreren met andere sterk proteïnegebonden geneesmiddelen, zoals anticoagulantia.

Omwille van het feit dat ketoprofen de thrombocytenaggregatie kan remmen en gastro-intestinale ulceratie kan veroorzaken, mag het niet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen die hetzelfde bijwerkingsprofiel vertonen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er werden geen klinische symptomen van overdosering vastgesteld bij de toediening van het product aan runderen bij 5 keer (15 mg/kg/dag) de aanbevolen dosis gedurende 5 dagen of aan varkens bij 3 keer (9 mg/kg/dag) de aanbevolen dosis gedurende 3 dagen.

Ketoprofen kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken en ook een nadelige invloed hebben op het maagslijmvlies. Als gevolg hiervan kan het nodig zijn om de behandeling met ketoprofen stop te zetten en een symptomatische behandeling te starten.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.