Phenoxypen® WSP

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 10333 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
fenoxymethylpenicilline 293 mg
overeenkomend met fenoxymethylpenicilline kalium 325 mg

Wachttijden

Kip: vlees en slachtafval: 2 dg; ei: 0 dg

Indicaties

Kip:

 • Preventie van mortaliteit op groepsniveau door necrotische enteritis in kippen, veroorzaakt door Clostridium perfringens gevoelig voor fenoxymethylpenicilline.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg
  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kip:
  Oraal, via het drinkwater
  13,5 – 20 mg fenoxymethylpenicilline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 46 – 68 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 5 dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel.

 • Bijwerkingen

  Hoewel er geen bijwerkingen werden gezien na het gebruik van het product, kunnen penicillines braken en diarree veroorzaken en kunnen deze de bacteriële flora van de darm wijzigen door selectie van resistente bacteriën.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 ºC.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden (pot), 24 maanden (emmer).
  Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 12 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

Met behulp van onderstaande formule kan de hoeveelheid product (in gram) nodig per 1 000 liter water berekend worden:

mg diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht/dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg)  per dier X aantal dieren / totale wateropname van het te behandelen hok (liter)  op de vorige dag
= …. mg diergeneesmiddel per liter drinkwater
= …. g diergeneesmiddel per 1 000 liter drinkwater

Bij het afwegen van de juiste hoeveelheid product wordt het gebruik van gekalibreerde weegapparatuur aanbevolen.

Rekening houdend met het feit dat zieke dieren minder drinken, wordt aanbevolen om de therapie te starten met de hoogste dosering om de mogelijk verminderde drinkwateropname te compenseren.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden

Er mag geen andere bron van drinkwater beschikbaar zijn gedurende de medicatieperiode.

Bij een veranderde drinkwateropname bij pluimvee dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

De maximale oplosbaarheid is 250 g product per liter drinkwater.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De toediening van het product kan leiden tot een verhoogde opname van het gemedicineerde drinkwater.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit kippen welke reeds gestorven zijn op het betreffende bedrijf geïsoleerde bacteriën.

Het product moet niet gezien worden als een alternatief voor gebrek aan hygiëne en goed management in de kippenstal.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Fenoxymethylpenicilline kan overgevoeligheidsreacties oproepen na injectie, inademing, opname door de mond of door huid- of oogcontact.

Overgevoeligheid voor fenoxymethylpenicilline kan leiden tot kruisovergevoeligheid voor andere penicillines en cefalosporinen en omgekeerd.

Allergische reacties veroorzaakt door deze stoffen kunnen soms ernstig zijn.

In geval van accidentele inname of ernstige symptomen van overgevoeligheid zoals huiduitslag door blootstelling, zwelling van het gezicht, lippen of ogen of moeilijkheden met de ademhaling, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen en de bijsluiter aan de arts te tonen.

Mensen met een bekende overgevoeligheid voor penicillines of cefalosporinen moeten contact met dit middel vermijden. Indien u overgevoeligheidsreacties vertoont na contact met dit middel, moet u verder contact met dit middel (en middelen die andere penicillines of cefalosporinen bevatten) vermijden.

Wees voorzichtig met dit middel om blootstelling te vermijden, neem daartoe de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht. Draag beschermende kleding, ondoordringbare handschoenen en een wegwerp stofmasker conform de Europese Standaard EN 149 of een niet wegwerp stofmasker conform de Europese Standaard EN 140 met een filter conform EN 143 tijdens het mengen en het gebruik van het diergeneesmiddel. Was de handen onmiddellijk na gebruik.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit studies met laboratoriumdieren en mensen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op effecten op voortplantingsfuncties of op foetale ontwikkeling.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met bacteriostatische middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Fenoxymethylpenicilline heeft een hoge therapeutische index. Na toediening van gemedicineerd drinkwater in een 2- en 5-voudige overdosering gedurende tweemaal de geadviseerde behandelingsduur werden geen bijwerkingen vastgesteld. Bij sommige dieren leidde de toediening van vijfmaal de geadviseerde dosering gedurende tweemaal de geadviseerde behandelingsduur tot een toename van de waterconsumptie, een vermindering van de voederopname en waterige mest.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

Contact van penicilline-oplossingen met metaal en het gebruik van metalen drinkwatersystemen kunnen de stabiliteit van penicilline negatief beïnvloeden. Daarom wordt het gebruik van zulke systemen afgeraden en dienen deze niet gebruikt te worden om oplossingen in te bewaren.