Doxylin® CT WSP 500 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 115302 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cockturkey

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
doxycycline 433,3 mg
overeenkomend met doxycycline hyclaat 500 mg

Wachttijden

Kip (vleeskuiken, vleeskuikenfokdier): vlees en slachtafval: 5 dg

Kalkoen (vleeskuiken, fokdier): vlees en slachtafval: 12 dg

Niet voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.

Indicaties

Kip (vleeskuiken, vleeskuikenfokdier), kalkoen (vleeskuiken, fokdier):

Behandeling van klinische luchtweginfecties geassocieerd met Mycoplasma gallisepticum gevoelig voor doxycycline.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kip (vleeskuiken, vleeskuikenfokdier):
  Oraal, via het drinkwater
  20 mg doxycycline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 23 mg doxycycline hyclaat en 46 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 5 opeenvolgende dagen.

  Kalkoen (vleeskuiken, fokdier):
  Oraal, via het drinkwater
  25 mg doxycycline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 29 mg doxycycline hyclaat en 58 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen;
  • tetracyclinenresistentie vastgesteld in de koppel i.v.m. kans op kruisresistentie;
  • leverdysfunctie.
 • Bijwerkingen

  Zoals voor alle tetracyclinen kunnen in zeldzame gevallen (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren) allergische reacties en fotosensitiviteit optreden. Als vermoedelijke bijwerkingen optreden, dient de behandeling te worden gestaakt.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Bewaren in de goed gesloten, oorspronkelijke container ter bescherming tegen licht.
  Gemedicineerd drinkwater tegen licht beschermen.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

De juiste dagelijkse hoeveelheid diergeneesmiddel dient te worden berekend op basis van de aanbevolen dosis en het aantal en het gewicht van de te behandelen dieren aan de hand van de volgende formule:

mg diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht/dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren / gemiddelde dagelijkse waterconsumptie (liter) per dier = …. mg diergeneesmiddel per liter drinkwater

Teneinde een juiste dosering te berekenen, moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk worden berekend. Dit om onderdosering te vermijden.

De opname van gemedicineerd water is afhankelijk van de klinische toestand van de dieren. Om de juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie in het drinkwater dienovereenkomstig te worden aangepast.

Het gebruik van correct geijkte weegapparatuur wordt aanbevolen als gedeelten van de verpakkingen worden gebruikt. De dagelijkse hoeveelheid moet zodanig aan het drinkwater worden toegevoegd dat alle medicatie in 24 uur wordt ingenomen. Het wordt aanbevolen een geconcentreerde stockoplossing te bereiden – max. 100 gram van het diergeneesmiddel per 1 liter drinkwater – en deze zo nodig verder te verdunnen tot therapeutische concentraties. In plaats daarvan kan de geconcentreerde oplossing ook worden gebruikt in een water aangedreven medicator voor proportionele toediening.

Er dient ervoor gezorgd te worden dat alle voor behandeling bestemde dieren vrije toegang tot het drinkwater hebben. Aan het eind van de behandeling moet het watersysteem adequaat worden gereinigd om de opname van achtergebleven hoeveelheden in subtherapeutische doses te voorkomen.

Het gemedicineerde water moet de enige bron van drinkwater zijn gedurende de behandelingsperiode. Het gemedicineerde water dient niet te worden bereid of bewaard in een metalen container. Oplosbaarheid van het product is pH-afhankelijk en het zal neerslaan als het in een basische oplossing wordt gemengd.

Om een complete en permanente oplossing van het diergeneesmiddel in elke waterkwaliteit te verzekeren, is een minimumconcentratie nodig. De minimumconcentratie in drinkwater is 200 mg diergeneesmiddel per liter. Dieren die een lagere concentratie nodig hebben, moeten niet worden behandeld met dit diergeneesmiddel.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De opname van medicatie door dieren kan veranderd zijn als een gevolg van ziekte. In geval van onvoldoende opname van drinkwater dienen de dieren parenteraal behandeld te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor doxycycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten op micro-organismen afkomstig van zieke dieren op een veehouderij sterk aanbevolen.

Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen doxycycline verhogen en de effectiviteit van behandeling met tetracycline verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Bij het gebruik van het diergeneesmiddel dienen de officiële en lokale antimicrobiële richtlijnen in acht te worden genomen.

Toediening via een geoxideerde drinkinstallatie dient vermeden te worden.

Aangezien volledige eliminatie van de doelpathogenen mogelijk niet wordt bereikt, moet het diergeneesmiddel worden gecombineerd met een goede bedrijfsvoering, zoals goede hygiëne, adequate ventilatie en geen overbevolking.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Gedurende bereiding en toediening moet direct contact van het diergeneesmiddel met de huid, ogen en slijmvliezen en inademing van stofdeeltjes worden voorkomen.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor tetracyclinen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Draag beschermende (bv. rubberen of latex) handschoenen, bril en een geschikt stofmasker (bv. wegwerpstofmasker conform de norm EN149 of een herbruikbaar masker conform de norm EN140 met een filter conform EN143) bij het bereiden of toedienen van de oplossing. Was blootgestelde huid na bereiding van gemedicineerd drinkwater. In geval van accidenteel contact met de ogen, spoel met veel schoon water.

Niet roken, eten of drinken tijdens hanteren van het diergeneesmiddel.

In geval van accidentele inname dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Ontsteking van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn de meest ernstige symptomen die met spoed medische aandacht vereisen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische, maternotoxische effecten.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig toedienen met voer met een overmaat polyvalente kationen zoals Ca2+, Mg2+, Zn2+ en Fe3+ omdat formatie van doxycyclinencomplexen met deze kationen mogelijk is. Niet samen met antacida, kaoline en ijzerpreparaten gebruiken, aangezien tetracyclinen bacteriostatische antibiotica zijn. Niet toedienen in combinatie met bactericide antibiotica, zoals beta-lactams.

Het interval tussen toediening van andere producten die polyvalente kationen bevatten dient 1 – 2 uur te zijn, omdat zij de absorptie van tetracycline beperken. Doxycycline versterkt de werking van anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Gedurende de tolerantiestudie in de doeldiersoort werden geen bijwerkingen waargenomen, zelfs niet bij een vijfvoudige therapeutische dosis die tweemaal de aanbevolen tijdsduur werd toegediend in beide doeldiersoorten. Als vermoedelijke toxische reacties optreden door extreme overdosering, moet de medicatie worden gestaakt en dient, indien nodig, geschikte symptomatische behandeling te worden gestart.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.