Doxylin® 100%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 110817 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
doxycycline 867 mg
overeenkomend met doxycycline hyclaat 1000 mg

Wachttijden

Rund (niet-herkauwend kalf): vlees en slachtafval: 14 dg

Varken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg

Indicaties

Rund (niet-herkauwend kalf):

 • bronchopneumonie en pleuropneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Haemophilus somnus en Mycoplasma spp.

Varken:

 • atrofische rhinitis veroorzaakt door Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus suis en Mycoplasma hyorhinis;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (niet-herkauwend kalf):
  Oraal, oplossen in de melk(vervanger)
  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen, verdeeld over twee toedieningen.

  Varken:
  Oraal, oplossen in het drinkwater
  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor tetracyclines;
  • ernstige lever- of nierinsufficiëntie.
 • Bijwerkingen

  Bij kalveren kan een acute, soms fataal verlopende, hartspierdegeneratie optreden na één of meerdere toedieningen. Aangezien hierbij meestal sprake is van overdosering, is het belangrijk de dosering secuur af te meten.

  Tetracyclines kunnen – in zeldzame gevallen (meer dan 1 maar minder dan 10 van de
  10 000 behandelde dieren) – fotosensibiliteit en allergische reacties veroorzaken. Wanneer bijwerkingen optreden, dient de behandeling te worden gestaakt.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houd de container zorgvuldig gesloten ter bescherming tegen licht en vocht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 12 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kunstmelk: 6 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

Voor toediening via het drinkwater moet de juiste dagelijkse hoeveelheid product worden berekend, op basis van de aanbevolen hoeveelheid en het aantal en het gewicht van de te behandelen dieren aan de hand van de volgende formule:

mg product/kg lichaamsgewicht/dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren / gemiddelde dagelijkse waterconsumptie (liter) per dier = …. mg product per liter drinkwater

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald.

De opname van gemedicineerd water is afhankelijk van de klinische toestand van de dieren. Om de juiste dosering te verkrijgen, moet de concentratie in het drinkwater mogelijk worden aangepast.

Het gebruik van correct geijkte weegapparatuur wordt aanbevolen als gedeelten van de verpakkingen worden gebruikt. De dagelijkse hoeveelheid moet zodanig aan het drinkwater worden toegevoegd dat alle medicatie in 24 uur wordt ingenomen.

Het wordt aanbevolen een geconcentreerde stockoplossing te bereiden – max. 400 gram van het middel per 10 liter drinkwater – en deze zo nodig verder te verdunnen tot therapeutische concentraties. In plaats daarvan kan de geconcentreerde oplossing ook worden gebruikt in een water aangedreven medicator voor proportionele toediening.

De oplosbaarheid van het product hangt af van de pH-waarde; in regio’s met hard, basisch water kunnen zich verbindingen vormen in het drinkwater. Het product mag niet worden gebruikt in zeer hard water boven 16°d en een pH-waarde van meer dan 8. Het drinkwater niet in metalen containers bewaren. De gemedicineerde kunstmelk dient binnen 6 uur gebruikt te worden.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De opname van medicatie door dieren kan veranderd zijn als een gevolg van ziekte. In geval van onvoldoende opname van drinkwater of gemedicineerde kunstmelk dienen de dieren parenteraal behandeld te worden.
Het is noodzakelijk dat de gemedicineerde melk per kalf individueel verstrekt wordt. Ook moet rekening gehouden worden met de ontmenging van doxycycline in de kalvermelk. Om dit te voorkomen, dient men de mixer te laten draaien tijdens het aftappen van de melk.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor doxycycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten op micro-organismen afkomstig van zieke dieren op een veehouderij sterk aanbevolen. Indien dit niet mogelijk is, dient behandeling te zijn gebaseerd op lokale (regionale en bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over gevoeligheid van de betreffende bacteriën en dient rekening te worden gehouden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen doxycycline verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere tetracyclines verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Toediening via een geoxideerde drinkinstallatie dient vermeden te worden.

Resistentie tegen tetracyclines is gerapporteerd in luchtwegpathogenen in varkens (A. pleuropneumoniae, S. suis) en pathogenen in kalveren (Pasteurella spp) in sommige EU-landen.

Aangezien eradicatie van de doelpathogenen mogelijk niet wordt bereikt, moet het geneesmiddel worden gecombineerd met een goede bedrijfsvoering, zoals goede hygiëne, adequate ventilatie en geen overbevolking.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor tetracyclines dienen bij het hanteren van dit diergeneesmiddel of de gemedicineerde oplossing grote voorzichtigheid in acht te nemen.

Om sensibilisatie en contactdermatitis bij de be- of verwerking en toepassing van het gemedicineerde drinkwater te voorkomen, dient direct huid- en oogcontact met het product en inademing van stofdeeltjes te worden vermeden. Draag niet-doordringbare (bv. rubberen of latex) handschoenen en een geschikt stofmasker (bv. wegwerpstofmasker conform de norm EN149) bij het verwerken van het diergeneesmiddel.

In geval van aanraking met de ogen of de huid, de contactplaats met veel schoon water wassen en in geval van irritatie een arts raadplegen. Handen en gecontamineerde huid direct na hanteren van het diergeneesmiddel wassen.

In geval van verschijnselen zoals huiduitslag na blootstelling, dient een arts te worden geraadpleegd en deze waarschuwingen te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen, of ademhalingsproblemen zijn ernstigere symptomen die onmiddellijke medische aandacht vereisen.

Niet roken, eten of drinken bij hanteren van het diergeneesmiddel.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

In verband met stapeling van doxycycline in jong botweefsel, dient het diergeneesmiddel met terughoudend te worden gebruikt tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet toedienen in combinatie met bactericide antibiotica, zoals penicillines en cefalosporines.

De absorptie van doxycycline kan verminderd zijn in aanwezigheid van grote hoeveelheden calcium, ijzer, magnesium of aluminium in het rantsoen. Niet samen met antacida, kaoline en ijzerpreparaten gebruiken.

Aangezien de gelijktijdige inname van andere diergeneesmiddelen die meerwaardige kationen bevatten de absorptie van tetracyclines vermindert, is het raadzaam om deze pas 1 – 2 uur na het diergeneesmiddel toe te dienen.

Doxycycline versterkt de werking van anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij kalveren kan een overdosering een acute, soms fataal verlopende, hartspierdegeneratie tot gevolg hebben. Indien nodig dient symptomatische behandeling te worden gestart.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.