Dophacyl® T 1000 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

REG NL 129538 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

turkey

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
natriumsalicylaat 1000 mg
overeenkomend met 863 mg salicylzuur (als natriumzout)

Wachttijden

Kalkoen: vlees en slachtafval: 2 dg

Niet gebruiken bij vogels (die bestemd zijn) om eieren voor humane consumptie (te) produceren.

Indicaties

Kalkoen:

Symptomatische behandeling van inflammatoire aandoeningen van de luchtwegen, in combinatie met een gepaste anti-infectieuze behandeling zo nodig.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kalkoen:
  Voor toediening via het drinkwater
  86,3 mg salicylzuur (100 mg diergeneesmiddel)/kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel;
  • ernstige lever- en nieraandoeningen;
  • gastro-intestinale ulceraties en chronische gastro-intestinale aandoeningen;
  • dieren met een beschadigd hematopoëtisch systeem, coagulopathieën of hemorragische diathese.
 • Bijwerkingen

  Gastro-intestinale irritatie kan voorkomen, vooral bij dieren met een reeds bestaande maag-darmziekte. Dergelijke irritatie kan klinisch tot uiting komen door de productie van zwarte uitwerpselen als gevolg van bloedverlies in het maag-darmkanaal. De toediening van het diergeneesmiddel kan een verhoogde wateropname tot gevolg hebben.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren in de oorspronkelijke container ter bescherming tegen licht.
  Bewaren beneden 25 °C na eerste opening van de primaire verpakking.
  Het gemedicineerde drinkwater beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater volgens instructies: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

Om de concentratie van het diergeneesmiddel in drinkwater te berekenen, kan de volgende formule worden gebruikt:

100 mg diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht/dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren
_______________________________________________________________________________

gemiddelde dagelijkse waterconsumptie (l) per dier

=  … mg diergeneesmiddel per liter drinkwater

De maximale oplosbaarheid van het diergeneesmiddel in (zacht/hard) water (bij 4 °C/20 °C) bedraagt 250 g/liter. Voor vooroplossingen en bij gebruik van een doseerinrichting moet ervoor worden gezorgd dat de maximale oplosbaarheid die onder de gegeven omstandigheden kan worden bereikt, niet wordt overschreden. De aanpassing van het debiet van de doseerpomp moet worden aangepast aan de concentratie van de vooroplossing en de wateropname van de te behandelen dieren. Voor een juiste dosering van natriumsalicylaat dient gebruik te worden gemaakt van geschikte, geijkte weegapparatuur.
Gemedicineerd drinkwater dient elke 24 uur vers bereid te worden.
Gemedicineerd drinkwater dat niet werd geconsumeerd binnen de 24 uur, dient te worden verwijderd en te worden vervangen door vers gemedicineerd drinkwater.
Om de consumptie van het gemedicineerde water te garanderen, mogen de dieren geen toegang hebben tot een andere watervoorziening tijdens een behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Zieke dieren kunnen een verandering in drinkwater- of voeropname vertonen. In het geval van een verandering in de drinkwaterinname, moet de concentratie van het diergeneesmiddel worden aangepast om de inname van de vereiste dosis te garanderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Personen met een bekende overgevoeligheid (allergie) voor natriumsalicylaat of verwante stoffen (bv. aspirine) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Irritatie van de huid, de ogen en de luchtwegen kan voorkomen. Rechtstreeks contact met de huid en de ogen, alsook inhalatie van het poeder dienen te worden vermeden. Het wordt aangeraden om niet-doordringbare handschoenen (bv. van rubber of latex), een veiligheidsbril en een geschikt eenmalig te gebruiken stofmasker (bv. wegwerpstofmasker conform de norm EN149) te dragen.
In geval van accidentele aanraking met de ogen, was de ogen met veel water gedurende 15 minuten en raadpleeg een arts indien de irritatie aanhoudt. Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstige symptomen die onmiddellijke medische aandacht vereisen.
Tijdens de toediening van gemedicineerd drinkwater aan de dieren, dient aanraking met de huid te worden voorkomen door handschoenen te dragen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met water wassen.

Gebruik tijdens leg
Gebruik van het diergeneesmiddel wordt afgeraden tijdens de leg, aangezien uit laboratoriumonderzoek bij ratten gegevens naar voren zijn gekomen die wijzen op teratogene en foetotoxische effecten.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)
Een gelijktijdige toediening van mogelijk nefrotoxische geneesmiddelen (bv. aminoglycosiden) dient te worden vermeden. Salicylzuur wordt in sterke mate aan plasma (albumine) gebonden en treedt op bindingsplaatsen van plasmaproteïnen in competitie met een reeks geneesmiddelen (bv. sulfonamiden, ketoprofen). Gelijktijdig gebruik met andere niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAIDs) wordt afgeraden wegens het verhoogde risico op maag-darm klachten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota
De toediening van viermaal de aanbevolen dosis veroorzaakte een verhoogde waterconsumptie en in sommige gevallen diarree.

Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.