Dophacyl® SB 1000 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratiehouder / Registratienummer
REG NL 129792 / URA
Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
natriumsalicylaat: 1000 mg
(overeenkomend met 863 mg salicylzuur)

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Varken: vlees en slachtafval: 0 dg

Indicaties

Rund (kalf):

 • ondersteunende behandeling van koorts bij acute aandoening van de luchtwegen, in combinatie met gerichte therapie (bijvoorbeeld anti-infectieuze therapie), indien nodig.

Varken:

 • voor de behandeling van ontstekingen, in combinatie met geschikte (bijvoorbeeld anit-infectieuze) therapie, indien nodig;
 • om herstel van de ademhaling te bevorderen en het hoesten te verminderen bij luchtweginfecties in combinatie met gelijktijdige antibioticum therapie.

Overige details

 • Verpakking

  Emmer 5 kg
  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf):
  Oraal, via de kalvermelk of het drinkwater
  40 mg natrium salicylaat per kg lichaamsgewicht eenmaal daags, gedurende 1 – 3 dagen.
  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  35 mg natrium salicylaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 – 5 dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel;
  • Niet gebruiken bij dieren met ernstige hypoproteïnemie, lever- of nieraandoeningen;
  • Niet gebruiken bij pasgeborenen of kalveren die jonger zijn dan 2 weken;
  • Niet gebruiken bij biggen die jonger zijn dan 4 weken;
  • Niet gebruiken bij dieren met gastro-intestinale ulceraties en chronische gastro-intestinale aandoeningen;
  • Niet gebruiken bij dieren met storingen van het hematopoëtische systeem, coagulopathieën, hemorragische diathese.
 • Bijwerkingen
  • Maagdarmirritaties, vooral bij dieren met reeds bestaande gastro-intestinale aandoeningen;
  • Omkeerbare remming van normale bloedstolling; effect vermindert binnen ongeveer 7 dagen.
 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur.
  Bewaren in de oorspronkelijke container ter bescherming tegen licht.
  Het gemedicineerde drinkwater beschermen tegen licht.
  De medicinale kunstmelk vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning volgens instructies:
  – in drinkwater: 24 uur.
  – in kunstmelk: 6 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen

Informatie voor correcte toepassing van het product

Om een juiste dosering te waarborgen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden. De inname van gemedicineerd water/kunstmelk hangt af van de klinische toestand van de dieren.  Om de juiste dosering te verkrijgen moet de concentratie van natriumsalicylaat mogelijk dienovereenkomstig worden aangepast. Het gebruik van op de juiste wijze gekalibreerde meetapparatuur wordt aangeraden. Op basis van de aanbevolen dosis en het aantal en het gewicht van de te behandelen dieren, moet de precieze dagelijkse concentratie van het diergeneesmiddel worden berekend aan de hand van de volgende formule:

mg diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht/dag x gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren / gemiddelde dagelijkse waterconsumptie (l) per dier =  mg diergeneesmiddel per liter drinkwater/melkvervanger.

De maximale oplosbaarheid van het diergeneesmiddel getest in melkvervanger bij 65 °C is 10 g/L. Melkvervanger moet worden bereid voordat het diergeneesmiddel wordt toegevoegd. De oplossing moet 5 minuten worden geroerd. Gemedicineerde kunstmelk moet binnen 6 uur na bereiding worden geconsumeerd. De maximale oplosbaarheid van het diergeneesmiddel in water (zacht/hard) bij 4ºC/20ºC is 250 g/L.
Zorg er bij stockoplossingen en bij gebruik van een doseerapparaat voor dat u de maximale oplosbaarheid die onder de gegeven omstandigheden kan worden bereikt, niet overschrijdt. Pas de instelling van de stroomsnelheid van de doseerpomp aan volgens de concentratie van de stockoplossing en de wateropname van de te behandelen dieren. Gemedicineerd drinkwater dient elke 24 uur vers bereid te worden.
Tijdens de medicatie moet de wateropname met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd. Het gemedicineerde drinkwater moet de enige bron van drinkwater zijn voor de duur van de behandeling. Gemedicineerd drinkwater dat niet geconsumeerd is binnen de 24 uur, dient te worden verwijderd.
Na het einde van de medicatieperiode moet het watertoevoersysteem op de juiste manier worden gereinigd om inname van subtherapeutische hoeveelheden van het werkzame bestanddeel te voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoort(en)
Aangezien natriumsalicylaat de bloedstolling kan remmen, wordt aanbevolen om geen operaties uit te voeren die niet dringend noodzakelijk zijn bij dieren binnen 7 dagen na het einde van de behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid (allergieën) voor natriumsalicylaat of verwante stoffen (b.v. aspirine) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Indien na accidentele blootstelling huiduitslag optreedt, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of etiket te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen die dringend medische aandacht vereisen. Dit diergeneesmiddel kan irritatie van de huid, ogen en de luchtwegen veroorzaken. Direct contact met de huid en ogen en inademing van het poeder moet worden vermeden. Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit beschermende handschoenen (bijvoorbeeld rubber of latex), een veiligheidsbril en een geschikt stofmasker (bijvoorbeeld wegwerpbare halfgelaatsmasker conform de Europese norm EN149) moeten worden gedragen bij het hanteren van het diergeneesmiddel. In geval van accidentele huidblootstelling, de huid onmiddellijk met water spoelen. In geval van accidenteel contact met de ogen, de ogen gedurende 15 minuten met veel water spoelen en een arts raadplegen indien de irritatie aanhoudt. Handen wassen na gebruik. Niet roken, eten of drinken tijdens het hanteren van het diergeneesmiddel.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Niet gebruiken tijdens de dracht en de lactatie.
Uit laboratoriumonderzoek bij ratten zijn gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene en foetotoxische effecten.
Salicylzuur passeert de placenta en wordt met de melk uitgescheiden. Aangezien de halfwaardetijd bij pasgeborenen langer is, kunnen symptomen van toxiciteit veel sneller optreden. Bovendien wordt de aggregatie van bloedplaatjes afgeremd en wordt de bloedingstijd verlengd, wat een ongunstige situatie is tijdens een moeizame bevalling of een keizersnede. Tot slot blijkt uit sommige studies dat de bevalling uitgesteld wordt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)
Gelijktijdige toediening van mogelijk nefrotoxische diergeneesmiddelen (bijvoorbeeld aminoglycosiden) moet worden vermeden.
Salicylzuur is in hoge mate aan plasma-eiwitten (albumine) gebonden en concurreert met verschillende verbindingen (bijvoorbeeld ketoprofen) voor plasma-eiwitbindingsplaatsen. Er is gemeld dat de plasmaklaring van salicylzuur toeneemt in combinatie met corticosteroïden, mogelijk als gevolg van de inductie van het metabolisme van salicylzuur. Gelijktijdig gebruik met andere niet-steroïde anti-inflammatoire stoffen (NSAID’s) wordt niet aanbevolen, vanwege het verhoogde risico op gastro-intestinale ulceraties. Niet gebruiken in combinatie met diergeneesmiddelen waarvan bekend is dat ze antistollingseigenschappen hebben.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Bij het kalf kunnen symptomen van overdosering optreden bij doseringen van meer dan 80 mg/kg gedurende 5 dagen of 40 mg/kg gedurende 10 dagen.
In geval van een acute overdosis resulteert intraveneuze bicarbonaatinfusie in een hogere klaring van salicylzuur door alkalisatie van de urine en kan het gunstig zijn bij het corrigeren van (secundaire metabole) acidose.

Onverenigbaarheden
Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.