Curofen 50 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 116271 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
fenbendazol 50 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 6 dagen

Indicaties

Varken:

Voor de behandeling van infectie met voor benzimidazol gevoelige volwassen en larvale (L4) vormen van de volgende nematoden van het maag-darmkanaal en de luchtwegen van varkens:

 • Hyostrongylus rubidus (rode maagworm)
 • Oesophagostomum spp. (knobbelwormen)
 • Ascaris suum (varkensspoelworm)
 • Trichuris suis (zweepworm)
 • Metastrongylus apri (longworm)

Doseringstabel

 • Lichaamsgewicht varken
  (kg)
 • 50 kg
 • 100 kg
 • 150 kg
 • 200 kg
 • Hoeveelheid diergeneesmiddel (g)
 • 5 g
 • 10 g
 • 15 g
 • 20 g

Overige details

 • Verpakking

  Zak 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:

  Oraal gebruik door toevoeging aan kleine hoeveelheden voer voor onmiddellijke consumptie door individuele varkens.

  Individuele behandeling – enkelvoudige dosis

  De aanbevolen therapeutische dosis is 5 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht als enkelvoudige dosis voor individuele behandeling, overeenkomend met 1 g diergeneesmiddel per 10 kg lichaamsgewicht of 5 g diergeneesmiddel per 50 kg lichaamsgewicht of 20 g diergeneesmiddel per 200 kg lichaamsgewicht.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden. Om de juiste hoeveelheid diergeneesmiddel nauwkeurig af te meten, moet een geschikte gekalibreerde weegschaal worden gebruikt. De vereiste hoeveelheid diergeneesmiddel dient te worden toegevoegd aan de geschatte hoeveelheid van de dagelijkse portie voer voor elk individueel dier in een emmer of soortgelijke bak en dient grondig te worden vermengd voordat het voer voor onmiddellijke consumptie wordt aangeboden.

  Gemedicineerd voer moet vóór toediening vers worden bereid.
  Resterend voer moet worden afgevoerd met ander overgebleven voer en niet aan andere dieren worden gegeven.

  Doseringstabel:

  zie hieronder

  Voor gebruik in individuele dieren op bedrijven waar slechts een klein aantal dieren het diergeneesmiddel toegediend krijgt. Grotere groepen dienen te worden behandeld met gemedicineerd voer.

  Behandeling voor specifieke infecties

  Voor de behandeling van infectie met Trichuris suis wordt aanbevolen de dosering verdeeld over een periode van 7 dagen toe te dienen.

 • Contra-indicaties
  • Bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, andere benzimidazolen, of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Op een droge plaats bewaren.
  Bewaren in de oorspronkelijke container ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Univet Ltd.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:

 • te frequent en herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode;
 • onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het diergeneesmiddel of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte testen (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de testen duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep met een ander werkingsmechanisme worden toegediend

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Embryotoxische effecten kunnen niet worden uitgesloten. Zwangere vrouwen dienen extra voorzorgsmaatregelen te nemen bij hantering van dit diergeneesmiddel. Dit diergeneesmiddel kan overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid voor fenbendazol moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Vermijd huidcontact bij hantering van dit diergeneesmiddel. Bij hantering of menging moet direct contact met de huid en inademing van stof worden vermeden door het dragen van beschermende kleding, zoals ondoorlaatbare handschoenen en een gezichtsmasker. Het wordt aangeraden een disposable halfstofmasker volgens de Europese Norm EN 149 of een niet-disposable stofmasker volgens de Europese Norm EN 140 met een filter volgens EN 143 te gebruiken. In geval van huid- en/of oogcontact, onmiddellijk uitspoelen met veel water. Na gebruik handen wassen. Vermijd accidentele inname van dit diergeneesmiddel. In geval van accidentele inname, spoel onmiddellijk uit met veel schoon water en vraag medisch advies.

Overige voorzorgsmaatregelen

Het diergeneesmiddel mag niet in het oppervlaktewater terechtkomen aangezien het schadelijke effecten heeft op vis en andere waterorganismen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt bij drachtige of lacterende zeugen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Verergering van paracetamol hepatotoxiciteit door fenbendazol kan niet worden uitgesloten.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.