Colistine 1200

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 5901 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
colistine 1 200 000 I.E.
als colistine sulfaat

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 7 dg

Varken: vlees en slachtafval: 7 dg; IKB: 7 dg

Kip: vlees en slachtafval: 7 dg; ei: 7 dg

Indicaties

Rund (kalf), varken, kip:

Behandeling en koppeltherapie van gastro-enteritiden, veroorzaakt door voor colistine sulfaat gevoelige niet-invasieve Escherichia coli. De aanwezigheid van deze ziekte in de groep dieren dient te worden vastgesteld voordat koppeltherapie plaatsvindt.

Overige details

 • Verpakking

  Zak 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf):
  Oraal, via het drinkwater, in de kunstmelk of over het voer
  7,5 mg colistine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee doses (overeenkomend met 12,5 g product per 100 kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee doses), gedurende minimaal 3 – 5 dagen.

  Varken, kip:
  Oraal, via het drinkwater of over het voer
  7,5 mg colistine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 12,5 g product per 100 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende minimaal 3 – 5 dagen.

  De behandelingsduur dient te worden beperkt tot de minimaal benodigde tijd om de ziekte te behandelen.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  Voor gebruik in individuele dieren op bedrijven waar slechts een klein aantal dieren het diergeneesmiddel toegediend krijgt. Dieren dienen gedurende minimaal 3 – 5 dagen behandeld te worden met 12,5 g diergeneesmiddel per 100 kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 7,5 mg colistine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag). Dit wordt verkregen door een goede vermenging van het diergeneesmiddel met de dagelijkse portie voer of kunstmelk voor elk individueel dier.

  De vereiste hoeveelheid diergeneesmiddel dient te worden toegevoegd aan de geschatte hoeveelheid van de dagelijkse portie voer of kunstmelk voor elk individueel dier in een emmer of soortgelijke bak en dient grondig te worden vermengd.

  Grotere groepen dienen te worden behandeld met gemedicineerd drinkwater.

 • Contra-indicaties

  Gebruik bij paarden, met name bij veulens, aangezien colistine, vanwege een balansverschuiving in de gastro-intestinale microflora, kan leiden tot de ontwikkeling van met antimicrobiële middelen geassocieerde colitis (Colitis X), doorgaans geassocieerd met Clostridium difficile, wat fataal kan zijn.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Beschermen tegen licht.
  In gesloten verpakking bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid van het gemedicineerde voer, drinkwater en kalvermelk: direct gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd eet-/drinkpatroon en dienen dientengevolge eerst parenteraal gemedicineerd te worden.

Bij veranderde drinkwateropname bij pluimvee dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

Colistine vertoont concentratieafhankelijke activiteit tegen Gram-negatieve bacteriën. Na orale toediening worden hoge concentraties bereikt in het maagdarmkanaal, d.w.z. op de doelplaats, vanwege de slechte absorptie van de stof. Deze factoren wijzen erop dat een langere behandelingsduur dan aangegeven bij dosering, met onnodige blootstelling tot gevolg, af te raden is.

Bij individuele toepassing als topdressing dient de hoeveelheid voer waaraan de topdressing wordt toegevoegd zodanig te zijn dat met redelijke zekerheid kan worden aangenomen, dat de aanbevolen dosering wordt opgenomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor colistine worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Colistine mag niet worden gebruikt als substituut voor goede beheerspraktijken.

Colistine is binnen de humane geneeskunde een in laatste instantie te gebruiken geneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde tegen meerdere geneesmiddelen resistente bacteriën. Om mogelijke risico’s in verband met wijdverbreid gebruik van colistine tot een minimum te beperken, dient het gebruik ervan te worden beperkt tot behandeling of behandeling en koppeltherapie, en mag het diergeneesmiddel niet worden gebruikt voor profylaxe.

Indien mogelijk dient colistine alleen te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstests.

Indien het gebruik van het diergeneesmiddel afwijkt van de instructies die in de samenvatting van de productkenmerken staan, kan dit leiden tot falende behandelingen en kan de prevalentie van bacteriën die resistent zijn tegen colistine toenemen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dienen bij de be- en verwerking en/of toepassing direct huidcontact en inademing te worden vermeden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.