Amoxy Active® CTD 697 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 122423 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cockturkeyduck

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
amoxicilline 697 mg
overeenkomend met amoxicilline trihydraat 800 mg

Wachttijden

Kip (vleeskuiken, opfokleghen, vleeskuikenouderdier): vlees en slachtafval: 1 dg

Kalkoen: vlees en slachtafval: 5 dg

Eend (vleeskuiken, ouderdier): vlees en slachtafval: 9 dg

Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren.
Niet gebruiken binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.

Indicaties

Kip, kalkoen, eend:

Behandeling van infecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige bacteriën.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kip (vleeskuiken, opfokleghen, vleeskuikenouderdier):
  Oraal, via het drinkwater
  15 mg amoxicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 19 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 dagen, of in ernstige gevallen gedurende 5 dagen.

  Kalkoen:
  Oraal, via het drinkwater
  15 – 20 mg amoxicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 19 – 25 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 dagen, of in ernstige gevallen gedurende 5 dagen.

  Eend (vleeskuiken, ouderdier):
  Oraal, via het drinkwater
  20 mg amoxicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 25 mg product per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik in aanwezigheid van β-lactamase-producerende bacteriën;
  • gebruik bij herkauwers, paarden, konijnen, cavia’s, hamsters, gerbils of andere kleine herbivoren;
  • overgevoeligheid voor penicilline of andere stoffen uit de β-lactamgroep of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Penicillinen en cefalosporinen kunnen overgevoeligheid na toediening veroorzaken. Allergische reacties op deze stoffen kunnen soms ernstig zijn.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Op een droge plaats bewaren.
  Bewaren in de gesloten, oorspronkelijke container ter bescherming tegen vocht
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de container: 1 maand.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater volgens instructies: 12 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

Om consumptie van gemedicineerd water te garanderen, dienen de dieren geen toegang te hebben tot andere drinkwaterbronnen tijdens de medicatieperiode.

De volgende formule kan worden gebruikt om de benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel (in mg per liter drinkwater) te berekenen:

mg product/kg lichaamsgewicht/dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren / gemiddelde dagelijkse waterconsumptie (liter) per dier = …. mg product per liter drinkwater

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden. De opname van gemedicineerd water is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Om de juiste dosering te verkrijgen, moet de concentratie amoxicilline op de wateropname worden aangepast.

Het watersysteem moet grondig gereinigd worden aan het eind van de medicatieperiode om inname van subtherapeutische hoeveelheden van het werkzaam bestanddeel te voorkomen.

De dosering moet afgewogen worden met een gekalibreerde weegschaal.

De maximale oplosbaarheid van het diergeneesmiddel in water is ongeveer 3 g per liter.

Voorzichtigheid is geboden bij het bereiden van een voorraad gemedicineerd water en bij het gebruik van een doseerpomp om de maximale oplosbaarheid onder de desbetreffende omstandigheden niet te overschrijden. Pas de stroomsnelheid instellingen van de doseerpomp aan afhankelijk van de concentratie van het gemedicineerd drinkwater en de wateropname van de dieren die behandeld dienen te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële, nationale en regionale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient te zijn gebaseerd op gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Indien dit niet mogelijk is, dient behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionale en bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over gevoeligheid van de doelbacterie.

Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen amoxicilline verhogen en de effectiviteit van behandeling verminderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Penicillinen kunnen overgevoeligheid (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, ingestie of huidcontact. Overgevoeligheid voor penicillinen kan kruisreacties met cefalosporinen veroorzaken en vice versa. Allergische reacties op deze stoffen kunnen soms ernstig zijn.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor β-lactam antibiotica moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Behandel dit diergeneesmiddel met grote voorzichtigheid om blootstelling te vermijden, neem alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Dit diergeneesmiddel kan huid- en oogirritatie veroorzaken.

Vermijd contact met huid en ogen.

Niet roken, eten of drinken tijdens hantering van dit diergeneesmiddel.

Tijdens de voorbereiding en toediening van het gemedicineerde drinkwater moet huidcontact met het diergeneesmiddel en inhalatie van de stof partikels vermeden worden. Draag handschoenen en een wegwerpstofmasker volgens Europese Standaard EN149 of een niet-wegwerp stofmasker volgens Europese Standaard EN140 met een filter volgens EN143 tijdens mengen en gebruiken van het diergeneesmiddel. Was de handen na gebruik.

In geval van contact met de ogen of huid, direct met water wassen.

Indien u symptomen ontwikkelt na blootstelling, zoals huidirritatie, dient een arts te worden geraadpleegd en deze waarschuwing te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische aandacht.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumonderzoek bij ratten zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene effecten als gevolg van toediening van amoxicilline.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met bacteriostatische antibiotica.

Niet gelijktijdig gebruiken met neomycine aangezien dit de absorptie van orale penicillines blokkeert.

Er treedt synergie op met ß-lactam antibiotica en aminoglycosiden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er zijn geen problemen rondom overdosering bekend. In geval van overdosering dient er symptomatisch behandeld te worden. Er is geen specifiek antidoot beschikbaar.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.