Amoxicilline 100 INJ

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 2275 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigdogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
amoxicilline 100 mg
als amoxicilline trihydraat

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 28 dg; melk: 84 uur

Varken: vlees en slachtafval: 28 dg; IKB: 28 dg

Indicaties

Rund:
Behandeling van:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus spp en Streptococcus spp;
 • huidinfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus spp, Staphylococcus spp en Streptococcus spp;
 • infecties veroorzaakt door Salmonella spp.

Varken:
Behandeling van:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp, Haemophilus spp en Streptococcus suis;
 • infecties veroorzaakt door Escherichia coli;
 • vlekziekte veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae;
 • M.M.A. syndroom.

Hond:
Behandeling van:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Escherichia coli en Proteus mirabilis;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Escherichia coli en Proteus mirabilis;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige pathogenen zoals Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Proteus mirabilis op geleide van een specifiek antibiogram;
 • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli en Pasteurella multocida.

Kat:
Behandeling van:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Escherichia coli, Pasteurella spp en Proteus mirabilis;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli en Proteus mirabilis;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige pathogenen zoals Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Proteus mirabilis op geleide van een specifiek antibiogram;
 • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli en Pasteurella multocida.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor injectie

 • Dosering

  Rund, varken:
  Intramusculair
  10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

  Hond, kat:
  Intramusculair of subcutaan
  10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  Maximaal 20 ml per injectieplaats toedienen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij infecties veroorzaakt door penicillinase producerende bacteriën;
  • overgevoeligheid voor penicilline;
  • ernstige nierfunctiestoornissen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 6 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in de gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen amoxicilline verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere β-lactam antibiotica verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met bacteriostatische antibiotica.

Overdosering

Amoxicilline heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor parenteraal gebruik is 10 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 2870 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na parenterale toediening.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.