Xylaject 2% (uit assortiment)

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 108855 / UDD
Sedazine 2%

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowhorsedogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
xylazine 20 mg
overeenkomend met xylazine hydrochloride 23,31 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 1 dg; melk: 0 uur

Paard: vlees en slachtafval: 1 dg; melk: 0 uur

Indicaties

 • sedatie;
 • premedicatie in combinatie met een anestheticum.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 25 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Intraveneus, intramusculair

  Doseer

  niveau

  Xylazine (mg/kg) Xylaject 2% (ml/100 kg) Xylaject 2% (ml/500 kg)
  A. Intramusculair
  I 0,05 0,25 1,25
  II 0,1 0,5 2,5
  III 0,2 1 5
  IV 0,3 1,5 7,5
  B. Intraveneus
  I 0,016 – 0,024 0,08 – 0,12 0,4 – 0,6
  II 0,034 – 0,05 0,17 – 0,25 0,85 – 1,25
  III 0,066 – 0,10 0,33 – 0,5 1,65 – 2,5

  Doseerniveau I: sedatie, met een lichte afname van spierspanning. Dieren kunnen blijven staan.

  Doseerniveau II: sedatie, enige afname van spierspanning en enige analgesie. Het dier blijft meestal staan maar kan gaan liggen.

  Doseerniveau III: diepe sedatie, verdere afname van spierspanning en enige mate van analgesie. Het dier gaat liggen.

  Doseerniveau IV: zeer diepe sedatie, een aanzienlijke afname van spierspanning en enige mate van analgesie. Het dier gaat liggen.

  Paard:
  Intraveneus

  0,6 – 1 mg xylazine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 3 – 5 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), eenmalig.

  Hond:
  Intramusculair

  0,5 – 3 mg xylazine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,025 – 0,15 ml product per kg lichaamsgewicht), eenmalig.

  Kat:
  Intramusculair, subcutaan

  0,5 – 1 mg xylazine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,025 – 0,05 ml product per kg lichaamsgewicht), eenmalig.

  Intraveneuze injectie dient langzaam te worden gegeven, in het bijzonder bij paarden.

  De stopper mag niet vaker dan 20 maal worden doorgeprikt. Het aantal keren dat de stopper is doorgeprikt moet worden genoteerd op de buitenverpakking.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund:

Herkauwers zijn zeer gevoelig voor de effecten van xylazine. Normaal blijven runderen staan bij de lagere doseringen, maar sommige dieren kunnen gaan liggen. Bij de hoogste aanbevolen doseringen gaan bijna alle dieren liggen.

Sommige dieren gaan op hun zij liggen.

De pensbewegingen verminderen na injectie van xylazine. Dit kan tympanie veroorzaken. Het is aan te raden om gedurende enkele uren vóór de toediening van xylazine water en voedsel te onthouden.

Bij runderen blijft het vermogen om pensgassen af te voeren, te hoesten en te slikken gedurende de periode van sedatie behouden, maar wel verminderd, daarom moeten runderen zeer goed in de gaten gehouden worden tijdens de recovery periode. Na toediening moeten de dieren in borstligging worden gehouden.

In runderen kunnen levensbedreigende effecten optreden na intramusculaire doseringen boven 0,5 mg/kg lichaamsgewicht (respiratie- en circulatiestoringen). Daarom is een zeer nauwkeurige dosering vereist.

Gelijktijdig gebruik met andere pre-anesthetica of anesthetica dient te gebeuren na een baten/risicobeoordeling. Bij deze beoordeling dienen de samenstelling van de producten, hun doseringen en de aard van de ingreep in overweging genomen te worden. De aanbevolen doseringen zullen waarschijnlijk variëren, afhankelijk van de gekozen combinatie van anesthetica.

Paard:

Xylazine remt de normale darmmotiliteit. Daarom mag het alleen gebruikt worden bij paarden met koliek, als de dieren niet reageren op analgetica. Het gebruik van xylazine moet vermeden worden in paarden met een verminderde caecum functie.

Na behandeling met xylazine willen paarden slechts met tegenzin lopen, dus als het mogelijk is moet het geneesmiddel toegediend worden op de plaats waar een eventuele behandeling/onderzoek gaat plaatsvinden.

Men moet dit product voorzichtig gebruiken bij paarden die gevoelig zijn voor laminitis.

Paarden met slecht functionerende luchtwegen of luchtwegaandoeningen kunnen een levensbedreigende dyspnoe ontwikkelen.

De dosering moet zo laag mogelijk gehouden worden.

Gelijktijdig gebruik met andere pre-anesthetica of anesthetica dient te gebeuren na een baten/risicobeoordeling. Bij deze beoordeling dienen de samenstelling van de producten, hun doseringen en de aard van de chirurgische ingreep in overweging te worden genomen. De aanbevolen doseringen zullen waarschijnlijk variëren, afhankelijk van de gekozen combinatie van anesthetica.

Hond, kat:

Xylazine remt de normale darmmotiliteit. Dit kan sedatie door xylazine onwenselijk maken voor het maken van röntgenfoto’s van het bovenste deel van het maagdarmkanaal, omdat de maag met gas gevuld kan raken waardoor de interpretatie wordt bemoeilijkt.

Brachycefale honden met slecht functionerende luchtwegen of luchtwegaandoeningen kunnen levensbedreigende dyspnoe ontwikkelen.

Gelijktijdig gebruik met andere pre-anesthetica of anesthetica dient te gebeuren na een baten/risicobeoordeling. Bij deze beoordeling dienen de samenstelling van de producten, hun doseringen en de aard van de ingreep in overweging genomen te worden. De aanbevolen doseringen zullen waarschijnlijk variëren, afhankelijk van de gekozen combinatie van anesthetica.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Houd de dieren kalm, aangezien ze kunnen reageren op externe stimuli.

Voorkom intra-arteriële toediening.

Incidenteel kan tympanie optreden bij liggende runderen. Dit kan worden voorkomen door het dier in borstligging te houden.

Verlaag de kop en nek van het dier om aspiratie van speeksel of voedsel te voorkomen. Onthoud de dieren van voedsel voor gebruik van het product.

Oude en vermoeide dieren zijn gevoeliger voor xylazine, terwijl nerveuze of snel geëxciteerde dieren een relatief hoge dosis nodig kunnen hebben.

In geval van dehydratie moet xylazine met de nodige voorzorgen worden toegepast.

Braken treedt in het algemeen op binnen 3 – 5 minuten na toediening van xylazine aan katten en honden. Het is aan te bevelen om honden en katten 12 uur te laten vasten voorafgaand aan de chirurgische ingreep. Ze mogen vrije toegang hebben tot drinkwater.

Premedicatie met atropine bij katten en honden kan de speekselproductie en bradycardie effecten doen afnemen.

Overschrijd de aanbevolen dosering niet.

Het wordt aanbevolen om de dieren na toediening van het product met rust te laten totdat het volledige effect is bereikt.

Het wordt aangeraden om de dieren te koelen wanneer de omgevingstemperatuur boven de 25 °C is en om de dieren warm te houden bij lage temperaturen.

Xylazine dient bij pijnlijke ingrepen te allen tijde gecombineerd te worden met een lokale of centrale analgesie.

Xylazine veroorzaakt een bepaalde mate van ataxie. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van xylazine bij behandelingen aan de extremiteiten of bij een staande castratie van het paard.

Behandelde dieren moeten gecontroleerd worden totdat het effect volledig verdwenen is (b.v. hart- en ademhalingsfunctie, ook in de post-operatieve fase) en dienen gescheiden te worden van de overige dieren om vechten te voorkomen.

Voor gebruik in jonge dieren, zie de leeftijdsrestricties vermeld onder de contra-indicaties. Bij gebruik van dit product in jonge dieren beneden deze leeftijdsgrenzen dient de behandelend dierenarts een baten/risicobeoordeling uit te voeren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Neem in geval van accidentele orale opname of bij zelfinjectie onmiddellijk contact op met uw huisarts en laat de bijsluiter zien, maar BESTUUR GEEN VOERTUIGEN omdat sedatie en veranderingen in de bloeddruk kunnen optreden.

Vermijd huidcontact, oogcontact of contact met slijmvliezen.

Was de huid direct na blootstelling aan het product met grote hoeveelheden water.

Verwijder verontreinigde kleding die in direct contact met de huid komt.

In geval van accidenteel contact van het product met de ogen, spoelen met grote hoeveelheden schoon water. Neem contact op met een arts wanneer symptomen optreden.

Indien zwangere vrouwen het product hanteren is bijzondere voorzichtigheid geboden om zelfinjectie te voorkomen, aangezien baarmoedercontracties en verminderde foetale bloeddruk kunnen optreden na accidentele systemische blootstelling.

Advies aan artsen:

Xylazine is een α2-adrenoreceptor agonist. Na absorptie kunnen klinische effecten optreden zoals dosisafhankelijke sedatie, respiratoire depressie, bradycardie, hypotensie, droge mond en hyperglycemie. Ventriculaire aritmieën zijn ook beschreven. Respiratoire en hemodynamische symptomen dienen symptomatisch te worden behandeld.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Alhoewel bij laboratorium studies in ratten geen enkel bewijs is gevonden voor teratogene of foetotoxische effecten, mag het product gedurende de eerste twee trimesters van de dracht alleen worden gebruikt na een baten/risicobeoordeling door de verantwoordelijke dierenarts.

Niet gebruiken gedurende latere stadia van de dracht (vooral in runderen en katten) met uitzondering van de partus, omdat xylazine uteruscontracties veroorzaakt en daarom vroegtijdige geboorte kan opwekken.

Niet gebruiken in runderen die een embryotransplantatie ondergaan, omdat de toegenomen uterus tonus de kans op innesteling van het embryo kan verminderen.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

De combinatie van xylazine met andere stoffen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (barbituraten, narcotica, anesthetica en tranquillizers enz.) kan additief zijn. De dosering van deze geneesmiddelen moet mogelijk worden verlaagd. Xylazine moet daarom voorzichtig gebruikt worden in combinatie met neuroleptica of tranquillizers.

Xylazine mag niet gebruikt worden in combinatie met sympathicomimetische middelen zoals epinephrine aangezien ventriculaire aritmie op kan treden.

Van gelijktijdige intraveneuze toediening van gepotentieerde sulfonamides met α2-agonisten is gerapporteerd dat het mogelijk fatale aritmieën kan veroorzaken. Hoewel zulke effecten niet voor dit product zijn gerapporteerd wordt het aanbevolen om geen trimethoprim/sulfonamide bevattende producten intraveneus toe te dienen indien paarden zijn gesedeerd met xylazine.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Na accidentele overdosering, kunnen hartritmestoornissen, hypotensie, en aanzienlijke CZS- en respiratoire depressie voorkomen. Toevallen zijn ook gerapporteerd na een overdosering. De werking van xylazine kan geantagoneerd worden met α2-adrenerge antagonisten.

Voor de behandeling van de ademhalingsonderdrukkende effecten van xylazine kan mechanische beademing met of zonder het gebruik van ademhalingsstimulantia (b.v. doxapram) aangeraden worden.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Overige informatie

 • Contra-indicaties
  • gastro-intestinale obstructie, aangezien de spierverslappende eigenschappen van het diergeneesmiddel de effecten van een obstructie lijken te versterken, en vanwege de kans op braken;
  • ernstige nier- of leverfunctiestoornissen, ademhalingsproblemen, hartaandoeningen, hypotensie en/of shock;
  • diabetes;
  • een historie van toevallen;
  • gebruik bij kalveren jonger dan 1 week, veulens jonger dan 2 weken of bij puppies en kittens jonger dan 6 weken;
  • gebruik tijdens het laatste deel van de dracht (gevaar voor vroeggeboorte), met uitzondering van de partus.
 • Bijwerkingen

  In het algemeen kunnen bijwerkingen, die typisch zijn voor een α2-adrenerge agonist, zoals bradycardie, reversibele aritmie en hypotensie optreden. De thermoregulatie kan worden beïnvloed en als gevolg hiervan kan de lichaamstemperatuur stijgen of dalen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

  Ademhalingsdepressie en/of ademstilstand kunnen optreden, vooral bij katten.

  Rund:

  Bij runderen kan xylazine vroegtijdige partus induceren en het verkleint ook de kans op innesteling van de bevruchte eicel.

  Runderen die hoge doses xylazine hebben gekregen kunnen soms gedurende 24 uur diarree hebben.

  Andere bijwerkingen zijn: snurken, verhoogd speekselen, pensatonie, atonie van de tong, regurgitatie, tympanie, nasale stridor, hypothermie, bradycardie, vaker urineren en reversibele penis prolaps.

  In runderen zijn de bijwerkingen in het algemeen ernstiger na intramusculaire toediening dan na intraveneuze toediening.

  Paard:

  Paarden zweten vaak tijdens het afnemen van de effecten van de sedatie.

  Ernstige bradycardie en verminderde ademhalingssnelheid zijn waargenomen, in het bijzonder bij paarden.

  Na toediening aan paarden treedt meestal een kortdurende stijging, gevolgd door een daling van de bloeddruk op.

  Vaker urineren is beschreven.

  Spiertremoren en bewegen als reactie op hard geluid of fysieke prikkels zijn mogelijk. In zeldzame gevallen kunnen heftige reacties optreden na toediening van xylazine.

  Ataxie en reversibele penis prolaps kunnen voorkomen.

  In zeldzame gevallen kan xylazine milde koliek veroorzaken omdat de darmmotiliteit tijdelijk geremd wordt. Om dit te voorkomen mogen paarden geen voedsel aangeboden krijgen na sedatie totdat het effect volledig verdwenen is.

  Hond, kat:

  Honden en katten braken vaak tijdens het begin van de sedatie, zeker indien de dieren vlak van tevoren gevoerd zijn.

  De dieren kunnen een verhoogde speekselafscheiding vertonen na injectie met xylazine.

  Andere bijwerkingen bij katten en honden zijn: spiertremoren, bradycardie met AV-blok, hypotensie, een verminderde ademhalingsfrequentie, bewegingen als reactie op sterk auditieve prikkels, hyperglycaemie en een verhoogde urineproductie bij katten.

  Bij katten kan xylazine uteruscontracties veroorzaken en vroegtijdige partus induceren.

  Bij honden zijn de bijwerkingen in het algemeen ernstiger na subcutane toediening dan na intramusculaire toediening en het effect (werkzaamheid) kan minder voorspelbaar zijn.

  Bij gevoelige honden met een grote borstomvang (Deense dog, Ierse Setter) is in zeldzame gevallen tympanie waargenomen.

  Bij geanesthetiseerde dieren werden voornamelijk tijdens en na de recovery periode, in zeer zeldzame gevallen cardio-respiratoire stoornissen (hartstilstand, dyspnoe, bradypnoe, longoedeem, hypotensie) en neurologische verschijnselen (toevallen, uitputting, pupilafwijkingen, tremoren) waargenomen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet in koelkast of de vriezer bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  AST Farma B.V.