Na-salicylaat 100%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 8913 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
natrium salicylaat 1000 mg

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval:0 dg

Varken: vlees en slachtafval:0 dg

Indicaties

Rund (kalf):

 • ondersteunende behandeling van koorts bij acute aandoening van de luchtwegen, zonodig in combinatie met gerichte therapie (bijvoorbeeld anti-infectieuze therapie).

Varken:

 • voor de behandeling van ontsteking, in combinatie met een gelijktijdige antibioticumtherapie;
 • om de normalisatie van de ademhaling te bevorderen en het hoesten te verminderen bij luchtweginfecties in combinatie met een gelijktijdige antibioticum therapie.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg
  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf):
  Oraal, via het drinkwater of de kalvermelk
  40 mg natrium salicylaat per kg lichaamsgewicht per dag, eenmaal daags, gedurende 1 – 3 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  35 mg natrium salicylaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 – 5 dagen.

 • Contra-indicaties
  • ernstige lever- en nieraandoeningen;
  • gebruik bij kalveren jonger dan 2 weken;
  • gebruik bij biggen jonger dan 4 weken.
 • Bijwerkingen

  Maag-darmirritaties. Remt de stolling van het bloed langdurig (dagen).

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid van het gemedicineerde drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid van de gemedicineerde kalvermelk: 4 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet toedienen aan dieren die mogelijk op korte termijn geopereerd moeten worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Uit laboratoriumonderzoek bij ratten zijn gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene en foetotoxische effecten. Salicylzuur dringt door de placenta heen en wordt met de melk uitgescheiden. Aangezien de halfwaardetijd bij pasgeborenen langer is, kunnen symptomen van toxiciteit veel sneller optreden. Bovendien wordt de aggregatie van bloedplaatjes afgeremd en wordt de bloedingstijd verlengd, wat een ongunstige situatie is tijdens een moeizame bevalling of een keizersnede. Uit bepaalde studies blijkt ook dat de bevalling vertraagd wordt. Niet gebruiken tijdens de dracht en de lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet toedienen in combinatie met aminoglycosiden i.v.m. versterking van de nefrotoxiciteit.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij het kalf kunnen bijwerkingen optreden bij doseringen hoger dan 80 mg/kg/dag dan wel een toediening langer dan 10 dagen bij een dosering van 40 mg/kg/dag.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.