Dophexine® 20 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

REG NL 125094 / VRIJ

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcockturkeyduck

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
broomhexine 18,2 mg
als broomhexine hydrochloride 20,0 mg

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 2 dg
Varken: vlees en slachtafval: 0 dg
Kip, kalkoen, eend: vlees en slachtafval: 0 dg

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Niet gebruiken tijdens en binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.

Indicaties

Rund (kalf), varken, kip, kalkoen, eend:
Mucolytische behandeling van verstopping van de luchtwegen.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg
  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf), varken, kip, kalkoen, eend:
  Voor oraal gebruik in drinkwater/kunstmelk
  0,45 mg broomhexine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 g van het diergeneesmiddel per 100 kg lichaamsgewicht per dag), toegediend gedurende 3 tot 10 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • longoedeem;
  • overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C.
  Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater volgens instructies: 24 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de (kunst)melk volgens instructies: 6 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product
De volgende formule, kan gebruikt worden om de vereiste concentratie van het diergeneesmiddel te berekenen (in milligram diergeneesmiddel per liter drinkwater/kunstmelk):

25 mg diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht/dag) X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren
_______________________________________________________________________
Gemiddelde water- of melkopname per dier (liter)

= …mg diergeneesmiddel per liter water of melk

De vereiste hoeveelheid van het diergeneesmiddel dient zo nauwkeurig mogelijk gewogen te worden met behulp van geschikte geijkte weegapparatuur. De inname van gemedicineerd water/kunstmelk is afhankelijk van de klinische toestand van de dieren.

De maximale oplosbaarheid van het diergeneesmiddel is 100 g/L in water bij 20 °C. De tijd die nodig is voor volledige oplossing varieert van 3 minuten (10 g/L) tot 15 minuten (100 g/L). Let er bij het gebruik van een watertank en doseerapparaten op dat de maximale oplosbaarheid niet wordt overschreden. Pas de debietinstellingen van de doseerpomp aan op basis van de concentratie van de voorraadoplossing en de wateropname van de te behandelen dieren. Ongebruikt gemedicineerd water dient na 24 uur verwijderd te worden.

Voor de bereiding van de gemedicineerde melkvervanger dient het diergeneesmiddel eerst in water opgelost te worden. Voeg na het dispergeren van het melkpoeder de oplossing van het diergeneesmiddel toe onder krachtig roeren gedurende tenminste 3 minuten bij ca. 40 °C. De gemedicineerde melk moet voor gebruik vers worden bereid en binnen 6 uur worden opgenomen.

Zorg ervoor dat de beoogde dosis volledig wordt opgenomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
In geval van ernstige longworminfectie, dient het diergeneesmiddel pas gebruikt te worden 3 dagen na de start van de anthelmintische behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Dit diergeneesmiddel kan overgevoeligheid (allergie) veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid voor broomhexine of lactose moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Vermijd inhalatie van stofdeeltjes tijdens de bereiding en toediening. Draag een geschikt stofmasker (ofwel een wegwerpstofmasker conform de Europese Standaard EN149, of een stofmasker conform de Europese Standaard EN140 met een filter conform EN143) tijdens toepassing van het diergeneesmiddel. Indien na blootstelling ademhalingsproblemen ontstaan dient u medisch advies in te winnen en de arts deze waarschuwing te laten zien.
Dit diergeneesmiddel kan irritatie van huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken. Vermijd direct contact met het diergeneesmiddel. Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het gebruik. Was na gebruik handen en blootgestelde huid. In geval van accidenteel contact, het getroffen gebied grote hoeveelheid schoon stromend water afspoelen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit diergeneesmiddel.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Uit onderzoek bij laboratoriumdieren zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op foetotoxische effecten of effecten op de voortplanting na behandeling met de aanbevolen dosering. Echter, dit werd niet specifiek onderzocht bij de doeldieren.
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)
Het diergeneesmiddel mag gebruikt worden in combinatie met antibiotica en/of sulfonamiden en bronchodilatoren.
Broomhexine wijzigt de verdeling van antibiotica in het organisme en verhoogt de concentratie ervan in het serum en in de nasale secreties (bijv. spiramycine, tylosine en oxytetracycline). Desalniettemin mogen antimicrobiële middelen niet ondergedoseerd worden in geval van gelijktijdige toediening van het diergeneesmiddel met antimicrobiële middelen.

Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.