NOVOMATE® 277,8 MG/ML

Terug naar het overzicht[/dkpdf-remove]

Registratienummer:

REG NL 115572 / UDD

Pagina doorsturen

[/dkpdf-remove]

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cow

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per injectieflacon van 10 g:
7.72 g penethamaat overeenkomend met penethamaat hydrojodide 10 g

Wachttijden

Rund (lacterende koe):
(orgaan)vlees: 10 dg
melk: 96 uur

Indicaties

Rund (lacterende koe):
Behandeling van mastitis bij lacterende koeien veroorzaakt door voor penicilline gevoelige Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae en Staphylococcus aureus (zonder productie van bètalactamase).

Overige details

 • Verpakking

  Kartonnen doos met 6 paar injectieflacons
  (10 g poeder en 30 ml oplosmiddel)

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor suspensie voor injectie

 • Dosering

  Rund (lacterende koe):
  Intramusculair

  Ter reconstitutie: stel de suspensie samen met behulp van een injectiespuit met gepaste maataanduiding. Voeg precies 30 ml oplosmiddel aan de injectieflacon met 10 g poeder, zodat 36 ml gereconstitueerd diergeneesmiddel wordt verkregen. Na opening dienen de injectieflacon met oplosmiddel en eventuele restanten hiervan te worden verwijderd.|

  Gebruik enkel de injectieflacon van 10 g met 30 ml oplosmiddel om de juiste dosis te bekomen.
  Goed schudden na reconstitutie en voor elk gebruik.

  Dosering:
  15 mg penethamaat hydrojodide per kg (overeenkomend met 5,4 ml van de gereconstitueerde suspensie per 100 kg lichaamsgewicht), gedurende 4 opeenvolgende dagen met een interval van 24 uur.
  Goed schudden voor toediening.

  Het geïnjecteerde volume mag niet meer dan 20 ml per injectieplaats bedragen.
  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties
  • Overgevoeligheid voor penicilline, cefalosporine of één van de hulpstoffen;
  • Intraveneus toedienen;
  • Nierstoornissen waaronder anurie en oligurie.
 • Bijwerkingen
  Bij toediening van het diergeneesmiddel kunnen de dieren ongemak of pijn ervaren. Na toediening van het diergeneesmiddel kan een minimale zwelling optreden ter hoogte van de injectieplaats. Deze dient zonder behandeling te verdwijnen. In zeer zeldzame gevallen kan een anafylactische shock optreden die fataal kan zijn.
 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Poeder en oplosmiddel:
  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Bewaarcondities gereconstitueerd diergeneesmiddel:
  Bewaar de container in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  – In een koelkast bij 2 °C – 8 °C: 7 dg.
  – Beneden 25 °C (buiten koelkast): 2 dg.

 • Registratiehouder

  Lohmann Pharma Herstellung GmbH

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal/bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.
Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale/lokale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.
Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC, kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen benzylpenicilline verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere bèta-lactam antibiotica verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.
Het gebruik van penethamaat hydrojodide voor de behandeling van mastitis moet gepaard gaan met hygiënische maatregelen om herinfectie te voorkomen.
Het voederen van kalveren met afvalmelk dat resten van penicilline bevat, moet tot het einde van de wachtperiode voor melk worden vermeden (behalve tijdens
de colostrale fase), want hierdoor kunnen bacteriën met antimicrobiële resistentie in de darmflora van het kalf worden geselecteerd en de fecale uitscheiding van deze
bacteriën toenemen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Penicillines en cefalosporines kunnen overgevoeligheidsreacties (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of contact met de huid. Overgevoeligheid voor penicillines kan leiden tot kruisreacties met cefalosporines en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn. Behandel dit product niet als u weet dat u gevoelig bent voor penicilline of voor één van de hulpstoffen , of als u is geadviseerd om niet met dergelijke voorbereidingen te werken.
Ga voorzichtig met het diergeneesmiddel om en neem alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen om blootstelling aan het diergeneesmiddel te voorkomen.
In geval van optreden van symptomen na blootstelling, zoals huiduitslag, dient u een arts te raadplegen en deze waarschuwing aan de arts te tonen. Zwelling
van het gezicht, de lippen of de ogen of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptomen die met spoed medische hulp vereisen.
Accidentele zelfinjectie en contact met de huid moet worden vermeden. Raadpleeg in geval van accidentele zelfinjectie onmiddellijk een arts.
Was de handen na gebruik.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Dracht: kan tijdens de dracht worden gebruikt.
Lactatie: kan tijdens de lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en
andere vormen van interactie
Penicillines mogen niet gelijktijdig met bacteriostatische antibiotica worden toegediend.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.