Procpen en de wachttermijn melk

Recent zijn er bij de afdelingen Verkoop Buitendienst en Technical Support van Dopharma diverse vragen binnengekomen omtrent het gebruik van Procpen 30 en de wachttermijn melk. Graag verschaffen wij u langs deze weg aanvullende informatie.

Voor alle diergeneesmiddelen die geregistreerd zijn voor voedselproducerende diersoorten is een wachttermijn bepaald. Bij het bepalen van de wachttermijn is er uitgegaan van de normale gebruiksvoorwaarden bij gezonde dieren. De vastgestelde wachttermijn is een minimaal te hanteren wachttermijn en moet gezien worden als advies.

Er zijn verschillende diergebonden en externe factoren die van invloed kunnen zijn op de wachttermijn.

De in de bijsluiter aangegeven wachttermijn melk voor Procpen 30 is drie dagen. Toch worden er af en toe positieve melkmonsters gevonden na het aanhouden van deze wachttermijn. In de meeste van deze gevallen is er gebruik gemaakt van de Delvotest testkit. Het verkrijgen van positieve melkmonsters kan door  vals positieve testresultaten veroorzaakt worden. Hieronder vindt u drie mogelijke oorzaken voor het optreden van vals positieve uitslagen:

  1. Het detectieniveau
    De MRL voor benzylpenicilline in melk is 4 μg/kg (4 ppb). Uit eigen onderzoeksresultaten blijkt dat het detectieniveau van de Delvotest voor benzylpenicilline beduidend lager ligt. De detectiegrens voor benzylpenicilline blijkt rond 1 ppb te liggen; dit komt overeen met ongeveer 25% van de MRL-waarde.
  2. Contaminatie
    Bij eigen onderzoek werden enkele keren antibacteriële stoffen gedetecteerd, daar waar een negatief resultaat verwacht mocht worden. Klaarblijkelijk is de test uiterst gevoelig voor contaminatie en vindt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen (gebruik van nieuwe materialen, schone werkomgeving e.d.) zelfs onder laboratorium omstandigheden toch contaminatie plaats.
  3. Natuurlijke inhibitoren
    De productbeschrijving van de Delvotest vermeldt bovendien dat in melk natuurlijke inhibitoren aanwezig kunnen zijn, zoals lactoferrine of lysozymen, welke aanleiding kunnen geven tot een fout positief resultaat.

In het geval dat de Delvotest een positief resultaat geeft, is het raadzaam om ter bevestiging minimaal één hertest uit te voeren. Het melkmonster kan voor de hertest kort (enkele minuten bij 80°C) verhit worden om zo de eventueel aanwezige storende factoren te neutraliseren. Ook kan men de positieve melk verdunnen met tankmelk in een verhouding van 1 op 3 om de gevoeligheid van de test in relatie tot de MRL te omzeilen.

Een uitgebreider artikel, met meer informatie over bovengenoemde factoren en inclusief literatuurverwijzingen, kunt u lezen op de pagina met artikelen van het Technical Support Team.

Wij hopen u langs deze weg de benodigde praktische achtergrondinformatie verschaft te hebben. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan mag u altijd contact opnemen met het Technical Support Team of uw vertegenwoordiger.